92909. lajstromszámú szabadalom • Egyfedelű önhordó szárnyakkal

Megjelent 1930. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jHHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92909. SZÁM. — Y/h. OSZTÁLY. Egyfedelű önhordó szárnyakkal. Junkers Hugó műegyetemi tanár azelőtt Aachen, jelenleg Dessau. Pótszabadalom a 88539. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1921. évi március hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1918. évi március hó 22-ike. Az ismert egyfedelű repülőgépeknél, amelyek egy középtörzsből és az ehhez kétoldalt csatlakozó tartószárnyakhói ál­lanak, ezek a szárnyak alul nincsenek 5 egymással közvetlen, összefüggésben és a törzzsel együtt sem, amelyről előállítási és szállítási szempontokból könnyen le oldhatóknak kell lenniök, alkotnak szer­kezeti egységet. Az ezen szerkezet saját-10 ságának megfelelően ezen isimert kon­strukciónál a törzs bizonyos mértékben az egész repülőgép gerincét alkotja, ame­lyen végeredményben az összes többi szer­kezeti rész tartását leli és amelyben a 15 repülőgépre ható összes külső és belső erők összefutnak és kiegyenlítődnek. A törzs egyúttal a repülőgép által viendő terhek, személyek, motorok, tartányok és hasonlók számára mintegy alapzat gya-20 nánt szolgál. Ezeknek tehát nemcsak bur­kolatot nyújt, hanem közvetlenül felveszi súlyukat is. Az egyfedelűeknél eddig ál­talánosan használatos építési mód alap­ján tökéletlen annyiban, amennyiben itt 25 még túlságosan előtérben tartatnak a szilárd talajon mozgó járműveknél szoká­sos szempontok, amelyek pedig lényege­sen eltérők a szilárd talajon mozgó jár­művekéitől, míg a repülésnél fellépő erő-30 hatások csak másodsorban vétetnek figye­lembe. Ennek a szerkezeti módnak első sorban az a hátráiiya, hogy a repülésnél az erőnek az erőhatását (felhajtást) elő­idéző elemekről, a szárnyakról a hor-35 dandó terhekre való átvitelét előbb több közbenső elemen át kell végigvezetni. Ugyanaz áll a tartószámyak repülés irá­nyában való légellenállásának a csavar húzása által való kiegyenlítésére is. A törzsszabadalombeli egyfedelű ezzel 40 szemben azt az előnyt nyújtja, hogy fel­építése a repülőgép tulajdonképpeni ren­deltetésének megfelelő erőhatásokhoz je­lentékenyen jobban simul és pedig az­által, hogy a repülőgép által hordandó 45 terheket lehetőleg közvetlenül a tartó­szárny veszi fel és hogy a repülőgépre ható erők is lehetőleg már a tartószárny­ban egyenlítődnek ki. E célból a szárnyak átmenő tartószerkezetét a repülőgépen 50 szállítandó terhek súlyának közvetlen felvételére a törzs helyett mintegy ala­pozat gyanánt képezzük ki. A tartószár­nyak a teher alapzata, illetőleg mintegy az egész repülőgép gerince gyanánt való 55 ilyen alkalmazását még az is elősegíti, hogy a most a repülőgép egész szélessé­gén végigvonuló szárnyrudazatot vagy hasonlót a szárny közepe felé, ahol a ter­hek természetszerűen összetorlódnak, már 60 csak a szárnyak itt legnagyobb mértéké­ben jelentkező hajlító nyomatéka miat* is, igen erősre kell kiképeznünk. Iia a terhek nem rakhatók közvetlenül a szárny tartószerkezetére, akkor a 65 szárny mindkét oldalon végigvonuló fő­tartóihoz (rudazatához) segédtartókat vagy hasonlókat csatlakoztatunk, ame lyekre az illető terhek támaszkodnak. A repülőgép törzse most tehát az ezen 70 terheket körülvevő résszel együtt már csak ellenállás-csökkentő burkolat gya­nánt, nem pedig ezen részeknek tartója, még kevésbbé mint a szárny tartója

Next

/
Thumbnails
Contents