92889. lajstromszámú szabadalom • Repülőgépek stabilitását növelő berendezés

Megjelent 193Q. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI RIRFTSÁG SZABADALMI LEIRAS 92889. SZÁM. — V/h. OSZTÁLY. Repülőgépek stabilitását növelő berendezés. Aldo Tammeo, Eug-enio Caminada, Pietro Foppiano és Carlo Scotti mérnökök Genua. A bejelentés napja 1925. évi május hó 7-ike. Angolországi elsőbbsége 1924. évi junius hó 30-ika. A találmány repülőgépek stabilitásá­nak emelését célozza a hossztengly körül való ingások és a kereszttengely körül való bugdáosolások ellen. 5 A találmány alapgondolata a vitorla­felületek olyképeni elrendezése, hogy 1. a repülőgépnek minden, hosszten­gelye körüli elfordulása önműködően idéz elő, ez elfordulásnak ellenálló, dinamikus 10 fékező hatást; 2. a repülőgépnek minden, keresztten­gelye körüli elfordulása önműködően idéz elő ez elfordulásnak ellenálló, dinamikus, fékező hatást: 15 3. a repülőgépnek egyensúlyi helyzeté­ből való minden kimozdulása (minthogy az keresztten gely e körüli elfordulásnál állna elő), önműködően, olyan erőpárt idéz elő:, amely a repülőgépet kereszt-20 tengelye körül olymódon mozdítja el, hogy az újra egyensúlyi helyzetébekerül. Fent említett célok a találmány szerint azáltal éretnek el, hogy a repülőgép fő­hordfelületeinek szimmetrikus, oldalsó 25 végein két, hátrafelé nyúló, tekintélyes méretű, vízszintes felület olykép van el­rendezve, hogy az azokra ható nyomóerők eredőjének támadójontjai két, pontosan szimmetrikusan fekvő pontba esnek, me-30 lyek lényegesen a repülőgép keresztten­gely© mögött és fölött vannak. E két felületnek, melyeket „vízszintes stabilizátor oknak" nevezünk, fentebb em­lített elrendezése, a repülőgép minden 85 ingó mozgására, energikus, dinamikai fé­kező hatást gyakorol azáltal, hogy a sta­bilizátorokba ütköző széllökések, melyek azoknak felületével pontosan vagy meg­közelítőleg arányosak, aránylag erősek és azáltal, hogy e lökések, melyeknek magá- 40 tói értetődő támadási pontja a stabilizá­torok nyomási központja, a repülőgép súlypontjához képest, számottevő emelő­karral bírnak és végül azáltal, hogy ez erőknek olyan irányuk van, hogy azok 45 az előbb említett fékezőerőpárt létesítik. Azáltal, hogy a vízszintes stabilizáto­roknak hátsó irányban hosszúkás alakja van, azoknak nyomásközpontja a repülő­gép kereszt-(bukdácsoló)-tengelye mögé 50 esik, úgyhogy nevezett stabilizátorok a bukdácsoló mozgás ellen is lényeges, dinamikai fékezőhatást fejtenek ki. Fentebb említett, ingó és bukdácsoló mozgás elleni fókezőhatáson kívül, a sta- 55 bilizátordk még erőteljesen elősegítik a repülőgépnek a bukdácsolótengely körüli statikus egyensúlyba hozását is. Mihelyt a repülőgép ugyanis egyensúlyi helyzetéből kitér, az említett stabilizáto- 60 rok a repülőgép mozgási irányára merő­legesen, felületük vetületével ellenállnak és a mozgás, mely a. motoroktól függet­len, a stabilizátorokra nyomást fog elő­idézni; mivel az így kifejtett erők tárna- 65 dási pontjai a stabilizátorok nyomási kö­zéppontjában vannak, viszont ezek a bukdácsolótengely mögött fekszenek, ez dinamikai erőpárt fog előidézni, mely a repülőgépet e tengely körül felállítani 70 igyekszik. N evezett. stabilizátorok elrendezése folytán úgy az ingó-, mint a bukdácsoló­mozgás megakad ályoztatik, azonkívül a repülőgép egyensúlyi helyzetébe hozatik 75 vissza, ha abból kimozdult volna. Fenti hatások, melyek minden kereske­delmi repülőgépre előnyösek, katonai

Next

/
Thumbnails
Contents