92881. lajstromszámú szabadalom • Teherautóvá atalakítható magánjáró cséplőgép

Mejí'.ielent 1 '.>80. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY! ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92881. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Teherautóvá átalakítható magánjáró cséplőgép. Rákóczy Sámuel géplakatos Békéscsaba. A bejelentés napja 1925. évi február hó 7-ike. Az eddig ismeretes cséplőgépek, illetve cséplőgépkészletek egy különálló járkere­kekre épített hajtógéphői és egy szintén különálló cséplőgéphői állanak. A hajtó-5 gép mindenkor különálló egészet képez. Úgyszintén a cséplőgép is egy teljesen különálló gép. Az eddig ismert rendszerű cséplőgép­készletek felállításához mindenkor sok 10 idő kell, mert a két különálló gépet min­denkor párhuzamosan és egy vonalban kell pontosan beállítani. Hátránya az is, hogy a két gép felállításához mindenkor tágas cséplőtér szükséges, valamint az is, 15 hogy a cséplőgép tűzvész idején nem menthető, mert míg a vonóerőt a gépre ráakasztanák, addig a gép már leég, vagy a tűz már annyira elterjed, hogy a gép megközelítését lehetetlenné teszi. 20 Hátránya, hogy a cséplőgép tovább­szállításához mindenkor külön vonóerő kell. Hátránya az is, hogy továbbszállí­tása mindenkor nehézkes és lassú, mivel a szükséges vonóerő mindenkor csak lassú 25 sebességet ad, ami különösen bércséplés­nél a cséplőterek nagy távolságánál ká­ros szerepet játszik. Hátránya az is, hoigy a cséplőgép min­denkori gyors megállítása, ami balesetek-30 nél igen fontos, a hajtógépet kezelő mun­kástól függ. Hátránya az, hogy a cséplőgépkészletek a cséplési idő lejárta után nincsenek kellő­képpen kihasználva s így a gépekbe fek-35 tetett tőke nincs kellően kamatoztatva. Mindezeken a hátrányokon segít jelen találmány szerinti egyetemes ma gaii járó cséplőgép, amelynél a hajtóerő és a cséplő­gép egy közös négykerekű járműre van 40 szerelve, miáltal a mindenkori felállítás elesik, mert a gép mindenkor üzemképes állapotban van, nem szükséges a nagy cséplőtér, mert a két gép egybe van építve, még pedig oly módon, hogy ennek terjedelme alig 800 mm-rel hosszabb, mint 45 az eddigi cséplőgép egyedül. Tűzvész, ide­jén a jármű pár másodperc alatt már moz­gásba hozható és amennyiben az eddigi oly körülményes és időt rabló felállítás megszűnt, éjszakán, vagyis üzemszünet 50 alkalmával a gép a tűzveszélyes asztag közül egy távolabb védett helyen állhat meg. Továbbszállítására nem szükséges kü­lön vonóerő, amennyiben azt a gépbe sze- 55 relt mótor maga végzi. Szállítása gyors, mert a gép sebessége egy teherautó sebes­sége szerint fokozható és mivel a jármű rugókra van építve, a cséplőgép a na­gyobb sebesség által előidézett rázódások 60 ellen biztosítva van. Az üzemben levő gép mindenkori meg­állása. gyors, mert annak indítását esz­közlő fogantyúja mindenkor az etető mun­kás kezeügyében áll, sőt esetleg a dobvédő 65 berendezéssel, valamint a hajtóműfékkel is kapcsolatba hozható, miáltal automa­tikus és gyors leállítás történhetik. A cséplőgép szekrénye, mely a kocsi­szerkezetről mindenkor könnyen és gyor- 70 san eltávolítható, a szekrény oldalára sze­relt vezetői és kormányberendezése a kocsiszerkezetre átszerelhető s ezen átala­kítási eljárás által olyan berendezést ka­punk, mely mint teherautó és motorikus 75 erőforrás is használható. Majd ismét egyszerű eljárás és berende­zés segítségével, illetve egy ekeszerkezet felrakásával mint szántógép használható. Tehát az ilyen rendszerű egyetemes. 80

Next

/
Thumbnails
Contents