92855. lajstromszámú szabadalom • Eljárás chinolinszármazékok előállítására

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92855. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás chinolinszármazékok előállítására. I. G. Farlbenindustrie A.-G, Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1926. évi szeptember hó 14-ike. Azt találtuk, hogy az eddig ismeretlen 4-ammo-cliinolinok, melyek a 2-helyzet­ben telítetlen substiíuenssel bírnak, vala­mint ezek származékai erős baktericid hatásuk által tűnnek ki és terápiai célokra értékesek. Az új vegyületekhez azáltal juthatunk, hogy a R -CH, 10 képletű 2-metilchinolin származékaiban, ahol a fenti képletben R egy halogénato­mot, egy alkoxi-, hidrazino-, karbamino­vagy karbazidomaradékot jelenthet, vala­mint ezeknek magban való helyettesítési 15 termékeiben tetszőleges sorrendben és a szokásos módszerekkel az R maradékot aminomaradékkal helyettesítjük és a 2-metilcsoportot stirilmaradékká alakít­juk át. 20 Példaképen a következő módon járha­tunk el: 1. A cihinolinnak 4-halogén vagy 4-alkoxi­származókait, melyek a 2-helyzetben egy stirilcsoportot tartalmaznak, ammoniák-25 kai vagy primér vagy szekundér aminek­kel hevítjük. 2. A chinolinnak 4-hidrozinszármazé­kait, melyek a 2-helyzetben egy stirilcso­portot tartalmaznak, redukáljuk. 30 3. A chinolin 4 - karbonsav j ain a k savamid­jait, melyek a 2-helyzetben egy stirilcso­portot tartalmaznak, hipohalogenitekke] kezeljük. 4. A chinolin 4-karbonsav jainak savacid-35 jait, melyek a 2-helyzetben egy stirilcso­portot tartalmaznak, víz vagy alkohol jelenlétében megbontjuk és az utóbbi esetben keletkező uretánokat hidrolizál­juk. 5.4-halogén-, 4-alkoxi-, 4-hidrazino-, 4-kar- 40 bamino- vagy 4-karbazido-2-metilchinoli­nokat az 1—4 alatti mószerek szerint 4-amino-2-metilohinolinokká alakítunk át és ezeket aromás aldehidekkel kondenzál­juk. 45 Példák: 1. 4-klór-2-metilchinolinnak (Ber. 20.1887., 952. oldal) benzaldehiddel, klórcink köz­vetítésével végzett kondenzálása által 2-stiril-4-klórchinolint kapunk (Op. 117°), 50 Ezen vegyületnek alkoholos 10%-os am­móniákkal 10 órán át 210—220°-ra való felhevítése útján 2-stiril-4-aminochinolint kapunk, melyet a változatlan kiindulási anyagtól hígított hideg ecetsav segélyé-* 55 vei elválasztunk ós hígított alkoholból való kikristályosítás útján megtisztítunk; a vegyület 173—175°-on olvad. 2. Hasonló módon alakít juk át a 4-klór-6-€toxi-metilohinoilin-2-ből (Op. 80°) és 60 benzaldehidből kapott 2-stiril-4-klór-6-etoxichinolint (Op. 120°) alkoholos ammó­niákkal 2-stiril-4-amiino-6-etoxiohinoliimá, Az új vegyület olvadáspontja 212° körül van, míg glikolátja (=C19H8N20. C2 H4 03 ) 65 237°-on olvad. 3. Ugyanígy a 2-stiril-4-klór-6-etoxi­chinolinból nátriumalkoholáttal való cse­rebomlás útján kapott 4.6-bisetoxi-2-stiril­chinolint (Op. 134°) alkoholos ammóniák- 70 kai hevítjük, ama. által a 2. példában em­lített chinolinszármazékot kapjuk meg. 4. A 2-stiril-4-klórchinolinnak fenilhid-

Next

/
Thumbnails
Contents