92852. lajstromszámú szabadalom • Pénzdarab bedobására működésbe jövő távbeszélőállomás

Megjelent 1930. évi április hó 15 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93852. SZÁM. — VII,'j. OSZTÁLY. Pénzdarab bedobására működésbe jövő távbeszélő állomás. ,111111' Aktiengesellschaft ITír elektrische Industrie Wien. A bejelentés napja 1926. évi január hó 19-ike. A találmány pénzdarab bedobására mű­ködésbe jövő távbeszélő állomásra vonat­kozik, mely, kontaktust létesítő szerv gya­nánt, pénzdarab- (érme-) emelővel és kí' 5 vülről, $1. a távbeszélő fülke fenekéről működtetendő, az érmeemelőnék eredeti helyzetébe való visszaállítását, ill. az ér­méknek a gyüjtőtartályba való behelye­zését végző, a távbeszélőt használó egyén 10 önsúlya által működtetett rudazattál van ellátva. A találmány szerint a készülék hívóáramkörébe, ill. beszédvezetékébe be­iktatott időző kapcsoló az állomásnak vagy csak a központba menő hívásra, 15 vagy pedig általában mindennemű beszél­getésre való igénybevételét időben korlá­tozza, úgyhogy az állomásnak ezen időt meghaladó időre való igénybevétele cél­jából, újabb érme bedobása válik szűk-20 ségessé. Ezen újabb érmebedobás felté­telei emellett lényegesen függnek az időző kapcsolónak a készülék áramköreibe való beiktatása helyétől, valamint a kapcsoló működtetésének módjától. Az olyan állo-25 másoknál, melyek, főleg félig önműködő kapcsoiatközvetítésnél, központi telepes üzemre szolgálni vannak hivatva és sajái célszerűen földvezetéken átvezetett, a be­szedvezetéktől teljesen független hívó-30 áramkörrel bírnak, az érmeemelő kontak­tusa, ismert módon, ebbe az áramkörbe van beiktatva, úgyhogy a beszédvezeték, az érmeemelő helyzetétől függetlenül, za­vartalan marad és mindig beszélgetésre 35 kész állapotban van, tehát szintén a hívó­áramkörtől független csengő vezeték ese­tén, a központ, a távbeszélő állomást érme­bedobás nélkül, bármikor felhívhatja, Ezen működési mód megtartására, to-40 vábbá, hogy a központ által az időző kap­csoló lejárása előtt kapcsolt beszélgetés, az időző kapcsoló lejárása után is, tovább folytatható legyen, a találmány szerint, az említett a távbeszélő egyén testsúlyá­val működtetett rudazat által felhúzandó 45 időző kapcsoló az érmeemelőkontaktussal sériesben kapcsoltatik be a hívóáram körbe. Az időző kapcsoló be- és kiiktatása emellett vagy szintén az említett rudazat­ról, vagy pedig a hallgató kagyló horgá- 50 ról végezhető, ami által az időkorlátozás vagy a iülkébe való belépés, vagy pedig a hallgató kagylónak a horogról való le­emelése pillanatától kezdődik. A talál mánynak megfelelő egyik különleges fo- 55 ganatosítási példánál az időző kapcsoló kerekekből összetett óraműből áll, mely­nek be- és kiiktatása a billegő kerék féke­zésével történik, ahol is ezt a fékezést pL oly módon meggörbített lemezrúgó végzi, 60 hogy e rúgónak a billegő kerék kerületé* ről való leemelésével, a billegő kerék fel­szabadul és egyidejűleg lengő mozgását megindító elforgatást is szenved. További jellemző momentuma a talál- 65 mánynak ama különleges kiképzésben áll, melynek célja, hogy az időző kapcsoló be­iktatását ne a hallgató kagyló horga vé­gezze (a kagyló leemelésekor), hanem csak a központtal való kapcsolat létre- 70 jötte, vagy a központ jelentkezése, vagy a kívánt állomással való kapcsolat létre­jötte, vagy végül a beszélgetés megindu­lása után történjék az időző kapcsoló be­iktatása. 75 A találmány szerint ezt az időző kap­csolónak pótlólagos az említett rudazattól és horogtól független elreteszelésével ér­jük el. Ez az elreteszelés, az előírás sze­rint, vagy a központtal, vagy a kívánt 80

Next

/
Thumbnails
Contents