92826. lajstromszámú szabadalom • Eljárás festőanyagképeknek részképekből való előállítására

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. II ÁG TAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92826. SZÁM. — IX/f. OSZTÁLY. Eljárás festőanyagképeknek rézképekből való előállítására. Dr. Traube Artúr vegyész München. A bejelentés napja 1921. évi március hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1918. évi december hó 3-ika. A jelen találmány tárgyát eljárás ké­pezi színes képeknek, nevezetesen színes fényképeknek a háromszíneljárás útján való előállítására. A találmány abból in-5 dul ki, hogy ezüstképeket rézképekké ala­kítunk át és a rézképeket bázisos festő­anyagokkal színezzük. A festéshez külö­nösen alkalmasak pl. sárga színhez thio­benzylfestőanyagok, kék színhez thiazi-10 nek, vörös színhez pyroninok, továbbá ezeken kívül saifraninek oxazinek, akri­dinfestőanyagok stb. Az ezüstképeknek rézképekké való át­alakítását a rézszínezésnél szokásos mó-15 don azáltal érjük el, hogy rézsulfát és ferricyankalium körülbelül egyenlő meny­nyiségű 10 "/<> -os oldatát és körülbelül 10-szeres mennyiségű kaliumcitrátot hasz­nálunk. Ily rézfürdő pl. 15 rész rézsulfát-20 ból, 115 rész káliumeitrátból és 13 rész ferricyankaliumból állhat, ahol is az ösz­szes alkatrészek 10%-os oldatokban hasz­náltatnak. A színezés után kapott képek különösen nappal szemlélendő pl. arc-25 képeknél jönnek tekintetbe, minthogy a réteg többé-kevésbbé tompa és átlátszat­lan, amiáltal az arckép művészies jellege fokoztatik. Azt találtuk azonban, hogy a vetítési és 30 hasonló célokra a tompa képek nem min­dig alkalmasak. A találmány célja már mostan oly képek előállítása, melyek nagymértékű áttetszőségüknél fogva a vetítőernyőn lehetőleg élénk színekben jelennek meg. Az eljárás abban áll, hogy 85 úgy a rézvegyületből, mint a ferricyan­kaliumoldatból lényegesen kevesebbet használunk, mint a szokásos színező für­dőknél és emellett a citroimsavas kálium mennyiségét megtartjuk. A rézvegyület és ferricyankalium mennyisége a szokásos mennyiségnek —K része. A használt mennyiség semmiesetre sem haladja meg a szokásos mennyiség fele részét. A talál­mány szerinti eljárással kapott kép már 45 külsőleg is más, mint a normális színezés útján kapott kép. Habár lakkot nem használtunk, a kép mégis lakkozottnak látszik ós a legerősebb színhatás mellett a lehető legnagyobb mértékben transpa- 50 rens. Az eljárás foganatosítása, szokásos módon történik. Azt találtuk továbbá, hogy a színezett rézképek áttetszősége még fokozható annyira, hogy tiszta festőanyagképektől 55 meg sem különböztethetők, ha több ferri­cyankaliumot használunk, mint rezet, ahol is szükséges, hogy a fent említett ha­tárokat betartsuk. Szabadalmi igények: 60 1. Eljárás festőanyagkópeknek rézképek­ből való előállítására ezüstképeknek rézképekké való átalakítása útján, azáltal jellemezve, hogy a megfestendő rézkép előállításához használt fürdő 65

Next

/
Thumbnails
Contents