92819. lajstromszámú szabadalom • Reklám készülék járművekhez, különösen közuti vasuti járművekhez

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93819. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Reklámkészülék járművekhez, különösen közúti vasúti járművekhez. Trautmann Max mérnők Drezda. A bejelentés napja 1925. évi julius hó 22-ike. A találmány tárgya készülék reklámok­nak járni (ívekben, főképen közúti vasúti járművekben való bemutatására, amely az­által vonja magára különösen a figyelmet, 5 hogy a világítás periodikusan változik. A világítás változását azáltal idézhetjük elő, hogy egy elektromos áramkört periodiku­san megszakítunk, vagy úgy kapcsolunk, hogy az ellenállás növekszik, miáltal a vi-10 lágító lámpák teljesen kialszanak, vagy sötéten égnek és azután hirtelen, vagy fo­kozatosan ismét világosan izzanak. Az áramkör vezérlése a közúti vasutak motor­kocsijában a kontrollerről történhetik. 15 úgyhogy egészen szabálytalan világítási periódusok keletkeznek. Más járműveknél, pl. pótkocsiknál a vezérlés a futótengelyek egyikéről nagyobb áttétel alkalmazásával történhetik. 20 A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának két példaképerii megoldási alakja van feltüntetve. 1. ábra a motorkocsi egy részének váz­latos képe. 25 2. ábra pedig a pótkocsi egy része ha­sonló ábrázolásban. Mindkét példánál a jármű belül, vagy kívül egy vagy több reklámtáblával van felszerelve, amelyek viiágítókészüléke a 80 (3—3) áramkörbe van iktatva. Az 1. ábrabeli megoldásnál ezen áramkör az (5) áramszedőtől a (7) vezetéken ke­resztül kapja az áramot és (!))-nél a vissza­vezetékkel van összekötve. Ezen áram-35 körbe a (11) megszakító van iktatva, ame­lyet a jármű kontrolierének (13) forgaty­tyújával működtetünk. A berendezés olyan lehet, hogy a kocsi­vezető a (3) áramot zárja, amint a kontrol­ler „menet"-re van állítva. Ha az áramot 40 a kontroller megszakítja, úgy a (3) áram­kör is megszakad és az (1) reklámtábla vi­lágítása kialszik. Ha a mótor-áramkör be­kapcsoltatik, úgy a reklámtábla is felvil­lan és mindenkor újból magára irányítja 45 az utasok figyelmét-A 2. ábra szerinti példánál a (3) áram­kört szintén a motorkocsiról, esetleg külön áramforrásból tápláljuk árammal. Hason­lóan a pótkocsik rendes világítási áramkö- 50 réhez. A (3) áramkörbe a (4) kontaktusszerke­zet van iktatva, amely a (6) kontaktusrú­gó ból és a forgó (8) kontaktushengerből áll, melyet a (12) tengely a (10) kerékátté- 55 tel révén vagy más módon forgat. Ezál­tal is elérjük, hogy a (3) áramkör periodi­kusan megszakad és záródik. Mindkét esetben (15) kézikapcsoló is van alkalmazva, amellyel a világítőberende- 60 zést szükség esetén teljesen ki lehet kap­csolni. Célszerű az (5), illetve (4, 8) megszakító szerkezeteket úgy berendezni, hogy a lám­pák előbb ellenálláson keresztül kapcsol- 65 tatnak be, amelyek fokozatosan rövidrq záratnak, úgyhogy a lámpák kezdetben homályosan világítanak és csak fokozato­san érik el a világítás teljes erejét. Ugyanez mehet végbe a világítőberende- 70 zés kikapcsolásakor, úgyhogy esetleg a teljes megszakítás elkerülhető. A kontak­tusszerkezet higanycsövekből is állhat, amelyek periodikusan felállíttatnak és le­billenttetnek. A kontaktusszerkezet az . el- 75 sötétülési ós világítási periódusok tarta­mának változtatására beállítható is lehet.

Next

/
Thumbnails
Contents