92810. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági tengelyvégszeg

Megjelent 36 D.'JO. évi április lió 15-én. MAGTAR KIRÁLYI jKISmL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 928 LO. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Biztonsági tengelyvégszeg. Sólyom Ferenc kovácsmester Furta. A bejelentés napja 1925. évi december hó 5-ike. A szabadalom tárgya biztonsági tengely­végszeg, mely könnyen és gyorsan alkal­mazható a tengelyvégekre, üzemhelyzeté­ben önműködően rögzítődik, soha ki nem 5 rázódhatik és szükség esetén könnyen eltá­volítható. Lényegében a tengelyvégszeg fejéhez forgathatóan körülfogó ívalakú, előnyösen félköralakú karokból, valamint e karokat, biztosító helyzetükben oldhatóan 10 rögzítő és e rögzítő helyzetbe önműködően beugró zárószerkezetből áll. A rajzon egyik példaképem kiviteli alakja látható a találmánynak, melytől a gyakorlatban, lényegének érintése nélkül 15 számos eltérés is képzelhető. 1. ábra a tengelyvégszeg elölnézete a biztosított tengelyvéggel kapcsolatban, a 2. ábra a tengelyvégszeg oldalnézete, a 3. ábra a tengelyvégszeg elölnézete szét-20 nyitott biztosítókarok mellett, a 4. ábra az önműködő zárószerkezetet mu­tatja függélyes metszetben, mely metszet a tengelyvégszeg függélyes középsíkján ha­lad át, az 25 5. ábra végül az 1. ábrához tartozó rész­leges alulnézetet tünteti fel. A (b) tengelyvégszeg (d) fejéhez (e) csap körül forgathatóan a fogószerűen nyitható, illetve csukható (f, g) ívalakú, 30 előnyösen félköralakú, karok vannak erő­sítve, melyek az 1. ábra szerinti összecsu­kott helyzetükben a (c) tengelyvéget kö­rülfogják és ezáltal a (b) tengelyvégszeget üzemhelyzetében biztosítják, míg a 3. ábra 35 szerinti helyzetben a (b) tengelyvégszeg a (v) tengelyvóg megfelelő furatába szaba­don betolható, illetve abból kihúzható. Az (f, g) karok szabad (h) végeiken lépcső­szerű beugrással bírnak, olykép, hogy a karvégek a biztosító helyzetben egymást 40 átlapolják és ilykép a karok teljes zárt körben fogják körül a tengelyvéget. A karoknak üzemhelyzetükben való bizr tosítása igen sokféleképen történhetik. A találmány szerinti megoldásnál a (d) szeg- 45 fejben (n) furat, a biztosító karoknak (f', g') agyrészeiben pedig (m, n) furatok vannak kiképezve. E furatok egyenlő át­mérőjűek és helyzetük olyan, hogy a ka­roknak üzemhelyzetében pontosan egymás 50 fölé kerülnek, úgyhogy e furatokon közö­sen átdugott (i) csappal a karok üzem­helyzetükben oldhatóan rögzíthetők. Mivel pedig az (i) csapot (j) rúgó befolyásolja, mihelyt a három furat egymást fedi, az (i) 55 csap azokba a rúgó hatására önműködően beugrik és ilykép a karokat üzemhelyze­tükben önműködően rögzíti, mely rögzítés egyszerűen azáltal oldható, ha az (i) csapot a (j) rúgó ellenében visszahúzzuk. Az (i) 60 csap a (j) rúgóval együtt előnyösen a (g) kar (g') agyrészén kiképezett (p) hüvely­ben van vezetve, míg az (i) csapnak e hüvelyből kinyúló nyúlványán (k) gomb ül, amelynél fogva az (i) csap visszahúz- 65 ható. A karok szétnyitott helyzetében az (i) csap csakis az (1) furatba hatolhat be (4. ábra), míg a karok üzemhelyzetében az (i) csap mindhárom furatban közösen he­lyezkedik el (2. ábra). 70 A találmány működési és használati módja az eddigiek alapján világos: a (k) gomb kihúzása után az (f, g) karok a 3. ábra szerinti helyzetbe szétnyithatók és a (b) szeg a tengelyvégbe tolható, míg az (f, 75 g) karok összecsukása után azok biztosító helyzetükben a beugró (i) csap által önmű­ködően rögzíttetnek és a tengelyvégszeg

Next

/
Thumbnails
Contents