92808. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés, főleg villamos gépekhez való sodrott vezetők előállítására

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92808. SZÁM. — VH/g. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés, főleg villamos gépekhez való sodrott vezetők előállítására. Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H. Berliii-Siemensstaclt* A bejelentés napja 1925. évi december hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi december hó 15-ike. Sodrott vezetékek előállításánál eddigelé úgy jártak el, hogy az egyes vezetékeket dobokról húzták le, amelyek a vezetékek lehúzása folytán tengelyük körül forogtak. 5 A dobok egy közös állványon körben vol­tak elrendezve, amely állványt a kör köz­pontja körül forgatták, oly célból, hogy az egyes vezetékek a létesítendő sodrott ve­zető tengelye körül csavarodjanak. Ezen 10 eljárásnak az a hátránya, hogy nagy tö­megeket kell forgatni. A találmány értelmében sodrott vezető­ket akként állítunk elő, hogy az egyes ve­zetők az előállítandó sodrott vezető forga-15 tása és hosszirányú eltolása által egyesít­tetnek. Ennél az eljárásnál az egyes veze­tők tartószerkezete mozdulatlanul áll és csupán az összvezetőt mozgatjuk, amelyet célszerűen egy, vele együtt forgatott és 20 eltolt tövisre csavarunk fel. Ha lapos ve­zetőt kívánunk előállítani, akkor célsze­rűen lapos tövist alkalmazunk. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány szerinti eljárás kivitelére alkalmas beren-25 dezést szemléltetünk. Az (1) alaplemezen a helytálló (2) és a mozgatható (3) bak van ágyazva. A bakokban a (6) és (7) hü­velyekkel ellátott (4) és (5) forgófejek vannak elrendezve. Az (5) fejen van a (9) 30 tövisre felcsavart sodrott (8) vezető meg­erősítve. A vezetőt a (3) bakon átfutó (10) orsó mozgatja hosszirányban, továbbá a forgófejjel összekötött (11) csigakerék for­gatja tengelye körül. A (4) forgófej egy-35 részt, az általa a (9) tövisre fektetett egyes (12) vezetők vezetésére szolgál, amelyek rajta áthuzatnak, továbbá az összvezet® forgását támogatja, amely célból, az (5) forgófej (11) esigakerekével egyenlő se-40 bességgel futó (13) csigakerékkel van el­látva. Azonkívül még egy (14) vezetőszer­vet alkalmaztunk, amely az egyes (12) drótszálakat a (4) forgófejhez vezeti és amely szintén az (1) alaplemezen helytál­lóan rögzített (15) bakon van ágyazva. Az 45-egyes drótszálak a (16) és (17) dobra van­nak feltekercselve, amelyekről a (3) bak­nak a nyíl irányában való elmozdulásával húzatnák le. Az egyes drótszálak azonban, az összveziető nagyságának megfelelő 50-hosszban, kinyújtott állapotban egy áll­ványon is fekhetnek. A (16) és a (17) dob egy, a rajzon fel nem tüntetett nyugvó állványon van el­rendezve és pedig előnyösen akként, hogy 55. a tengelyére derékszögű tengely körül for­gatható legyen. A doboknak a tengely kö­rüli forgómozgását ekkor úgy szabályoz­hatjuk, hogy az egyes vezetők keresztmet­szetei egymáshoz képest mindig párhuza- 60 mosak maradjanak és hogy e vezetők ke­resztmetszetének viszonylagos helyzete a kész vezető keresztmetszetéhez képest mindig ugyanaz maradjon. A köralaktól eltérő keresztmetszetű egyes vezetékek 65 esetén ez a körülmény különösen nagy je­lentőségű, mert ezek a vezetők a minden­kori kívánt véghelyzetbe hozhatók. A rajz 2. ábráján egy erre vonatkozó kiviteli példát szemléltetünk. Ebben az esetben a 70 (21, 22, 23) és a (24) dob a (29) helytálló áll­vány (31, 32, 33) és (34) villájában van ágyazva, amely utóbbi a 3. ábrán feltünte­tett (41, 42, 43) és (44) forgócsappal bír. A forgócsapok azonkívül a dobok ré- 75 szére (51, 54) hajtószervekkel vannak el­látva (pl. fogaskerekek, lánckerekek vagy kötél tárcsák). Az egyes drótokat továbbá, az 1. ábrán feltüntetett helytálló vezető­szerv helyett szintén tengelyük körül forgq 80

Next

/
Thumbnails
Contents