92781. lajstromszámú szabadalom • Lovas és hozzávaló kartotéklap

.Ylegj '-lent 1930. évi április l ió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^BW SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9S181. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Lovas és hozzávaló kartotéklap. Nagy Testvérek cég Budapest. A bejelentés napja 1925. évi május hó 5-ike. A találmány tárgya kartotékok karton­lapjainak szélér© illeszthető lovas vagy index és hozzávaló kartotéklap. Az ismert lovasokat a kartotéklap felső 5 élére fölülről tolták rá, úgyhogy kezelés közben főként a lovasnál fogva kiemelt kartotéklapról a lovas könnyen lecsúszott. Ezzel szemben a találmány tárgyát ké­pező lovas és a hozzávaló kartotéklap úgy 10 vannak kiképezve, hogy a lovasnál fogva a kartotéklap a gyűjtőiből kiemelhető anélkül, hogy a lovas lecsúszásától vagy lazulásától tartani kellene. A lovas és a hozzávaló kartotéklap a 15 találmány szempontjából szét nem vá­lasztható egységet alkotnak. A mellékelt rajz 1—11. ábrái a találmány tárgyát képező lovas és a hozzávaló kartotéklap tizenegy 20 kiviteli példáját mutatják, míg a 12. ábra a 11. ábra XII—XII vonal men­tén vett függélyes metszetét tünteti fel. Az egyes ábrákat sorrend szerint is­mertetve az 1. ábrán a lovas (l)-gyel, a 25 kartonból való kartotéklap (2)-vel, a kar­totéklapbán kiképezett, annak felső élé­vel párhuzamos hasíték (3)-!mal, a lovas testéiből kisajtolt belső nyelv (4)-gyel van jelölve, mely alulról a (3) hasítékba ve-30 zethető be és rugalmasságánál fogva a lo vast a kartotéklapon tökéletesen rögzíti. A 2. ábrán látható második foganatosí­tási alaknál a (4) nyelv két (3a, 3b) hasí­tékon van keresztülfűzve. A lovas felső 85 szélében a lefelé szélesedő (5) kivágás van kiképezve. A gyűjtőiben elrendezett, egy­mást pontosan fedő lovasok (5) kivágásai csatornát alkotnak, melybe a (6) léc élére fordítva felülről könnyen bevezethető és 40 lapjára való visszaforgatása után az ös­szetartozó ' kartotéklapok a (6) léc segé­lyével egyszerre kiemelhetők. Különböző méretű (5) kivágások alkalmazhatók, úgyhogy egy bizonyos szélességű (6) léc esak a kisebb (5) kivágású lovasokat 45 emeli ki, míg a nagyobb, illetve szélesebb szájnyílású (5) kivágással ellátott lovasok közös kiemelésére szélesebb (6) lécet kell használni. A 3. ábrán látható foganatosítási alak 50 lényegileg a 2. ábra szerinti foganatosí­tási alakkal megegyezik, azzal az eltérés­sel, hogy a (4) nyelv ós a (3c, 3d) hasító­kok 90°-kai el vannak forgatva. Ezen fo­ganatosítási alak előnye az első kettővel 55 szemben, hogy fölülről a lovasra gyako­rolt nyomás, ütés vagy rázás következté­ben a lovas nem csúszhat le és nem esihet a kartotéklapok közé. A kartotéklapnak a (3c, 3d) hasítékok közötti sávja, célsze- 60 rűen a kartotéklap síkjából kissé kidom­borítható. A lovas csákoaásánál gondot kell fordí­tani arra, hogy a (4) nyelvet és a (7) ki­vágást határoló élek tompák legyenek. A 65 köralakú (5a) kivágás és a vele össze­függő (5b) bevezetőnyílás szerepe ugyan az, mint a 2. ábra szerinti (5) kivágásé. A 4. ábrán a lovas testéből két egymás­sal szemben álló (4a, 4b) nyelv van kisaj- 70 tölva. A (7a) kivágás H-alakot mutat. Az alsó (4a) nyelv a (3) hasítékba van beve­zetve. Teljes betolás után a (4b) nyelv alsó éle a kartotéklap felső szélét elhagyja és újból lefelé tolva a kartotéklap mögé 75 vezethető. A (4b) nyelv teljes betolás után a lovas alsó helyzetét határolja. Ha a lovast a kartotéklapról le akarjuk venni, úgy a kartotéklapot visszatartva a lovast kissé felfelé húzzuk mindaddig, amíg a 80

Next

/
Thumbnails
Contents