92753. lajstromszámú szabadalom • Felgöngyölítőhenger görredőnyök számára

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92753. SZÁM. — vni/f. OSZTÁLY. F elgöngyöli tőhenger görredőnyök számára. Illés Sándor főmérnök Budapest. II. pótszabadalom a 88816. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1923. évi december hó 22-ike. A találmány a 88816. sz. törzsszabada­lomban védett görredőnyök számára való f elgöngyöli tőhenger további kiképzésére vonatkozik. A találmány célja a hajtó-5 rúgó valamint a rögzítőberendezés műkö­désének megbízhatóbbá, tétele és a szer­kezeti megoldás egyszerűsbítóse. A rajzon a találmány néhány fogana­tosítási példája látható. Az 10 1. és 2., valamint a 3. és 4. ábra egy­egy foganatosítási alak részleges hosszr metszete, illetve a rögzítőberendezésen át vett keresztmetszete. Az 5. ábra egy változat részleges hossz-15 metszete. A 6. és 7. ábra a rögzítőberendezés to­vábbi változatának homloknézete, illetve hosszmetszete. A 8. ábra végül az 1—2., illetve 3—4. áb-20 rán látható foganatosítás értelmében ki­képezett teljes felgöngyölítőhenger táv­lati képe. Az 1—4., valamint a 8. ábrán oly foga­natosítás látható, melynél a törzsszaba-25 dalomban ismertetett célból az (x) hajtó­rúgó héziag meghagyásával egymás mellé helyezett, szegezhető anyagból való (T, Gl, G2, G3) gyűrűkön belül van elren­dezve, melyek a hasítékos (B) fémhüvely 30 által merev rúddá vannak összefoglalva. A pl. tetszőleges keresztmetszetű peckek gyanánt kiképezett (Pl, P2) rögzítőszer­vek a szélső (T) gyűrű haránthasítékai­( ban vannak ágyazva, mely (T) gyűrű 85 tengelyirányú furata útján a felgöngyö­lítőhenger (sl)-nél az ablakkeretbe befo­gott (s) tengelyének ágyazására, is szol­gál, melynek (s2) vastagítása a (Pl, P2) rögzítőszervek számára az ismert (s3) vá­jatokkal van ellátva. 40 Az ismert felgöngyölítőhengereknél egymással átmérősen szemben páros számú rögzítőszervet, pl. kilincset, ezen rögzátőszervek számára pedig a zárkeré­ken, egymással ugyancsak átmérősea 45 szemben páros számú foghózagot alkal­maznak. Ennek hátránya, hogy ha az egyik rögzítőszerv nyit, a másik mindig zár, úgyhogy bizonyos helyzetben, pl. a redőny teljes lehúzása esetén, a redőny 50 nem szöktethető fel. Ezen hátrány kikü­szöbölése céljaiból a találmány értelmé­ben a rögzítőberendezéis egyetlen kereszt­metszetére vonatkoztatva a zárkerék pá­ros számú (s3) foghézagához páratlan 55 számú (Pl) rögzítőszervet alkalmazunk (3. és 4. ábra). Emellett mindegyik (s3) foghézaghoz vagy csak egyetlen egy (Pl) rögzítőszervet alkalmazunk, vagy pedig több (Pl, P2 . . .) rögzítőszervet közös 60 síkban a tengely ugyanazon oldalán ren­dezünk el (3. és 4. ábra), amikor is ezen rögzítőszervet vagy szerveket célszerűen , a redőny szövetének felszegezósi síkjá­ban, tehát pl. a 8. ábrán a (Bl) hasíték- 65 kai azonos síkban rendezzük el. Előnyös 3. és 4. ábrán látható megoldás, melynél két (s3) foghézaghoz csak egyetlen egy (Pl) rögzítőszerv vagy a tengely ugyan­azon oldalán egyetlen egy síkban egymás 70 mellett fekvő több (Pl, P2) elemből álló egyetlen rögzítőszervsorozat tartozik. Ha rögzítőszerv gyanánt peekeket al­kalmazunk (3. és 4. ábra), úgy a szegez­hető, tehát lágy anyagból való (T) gyű- 75 rűnek ezen peekeket befogadó hasítékait

Next

/
Thumbnails
Contents