92751. lajstromszámú szabadalom • Hengerszék kiváltó szerkezet

3Iegjeleiit 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLY! SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92751. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Hengerszék kiváltó szerkezet. Ganz és Társa-Danubius g"ép-, wagrg-on- és hajógyár r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1925. évi jnlins hó 30-ika. Az őrlő hengerszék éknél kiőrlés alkal­máival a két henger az őrlőnyomás előállí­tása céljaiból egymásra szoríttatik: szük­séges, hogy a két henger az őrlemény ki-5 fogyásakor vagy kézáerő behatásával vagy automatiku s an egymástól távolod­jon, nehogy az üresen járó hengerek meg­sérüljenek. Az újra való beváltás után a hengerek relatív helyzetének az előbbi 10 ii zemhelyzetnek pontosan kell megfelel­nie, nehogy időtr'abló új finom beállítás váljék szükségessé. Ezen óéiból az egyik henger fixcsapágyakkal látandó el, a má­sik lengőcsapágyafekal. Mindkét oldali 15 lengőcsapágy egyik karnyúlványa rúgós mérlegen nyugszik, az őrlőnyomást, át­vivő kaposolórúdnak másik vége a ki­váltós zerkezet segélyéivel az állványhoz van erősítve. 20 A gyors kiváltást eszközlő kiváltószer­kezetet egy, a hengerszék hosszában át­menő és az állványzatba ágyazott excen­tertengely képezi, melynek elforgatása által a ráfüggesztett mindkét oldali kap-25 csolórudak végpont jai eltolódnak és a hengerek egymástól vagy gyorsan eltávo­lodnak vagy ismét összeszoríttatnak. Az exoentertengely elforgatása az egyik vé­gén ráerősített kiváltókarral történik, 30 mély kar a hengerek beváltott helyzeté­neik megfelelő állásba rögzítve van. Az automatikus kiváltás olyképen történik, hogy az őrlemény kifogyásaikor a henger­szék etetőszerkezete a kiváltókar eme rög-35 zítést megszünteti és az összeszorított hen­gerek közötti feszültség eszközli a kivál­tásit előidéző exoentertengely elforga­tását. A hengerkiváltó szerkezeteknek ezen is­mert elrendezésénél a kapcsolórudakon fel- 40 lépő erőhatás minden áttétel nélkül lesz átvive az ex center ten gel y két végére és csak az excentertengely egyik végére sze­relt kiváltóemeltyű hosszával reduikálta­tik ezen erő oly mértékben, hogy kézierő- 45 vei legyőzihető legyen. Eme szerkezetnek lényeges hátránya az, hogy az exoenter­tengely egyik végére közvetlenül átvitt erő forgató nyomatéka az excenterten­gelynek tekinteten kívül nem hagyható 50 elcsavarodása, útján vitetik át annak a kiváltóemeltyűt tartalmazó másik végére, ami miatt a két kapesolórúd nem tolatik el egyformán és azért a két henger pár­huzamos mozgása el nem érhető. Eme 55 hátrány némiképen való kiküszöbölésére, tekintettel az exoentertengely hosszára, nagyméretű és így nagysúlyú excenter­tengely alkalmazását teszi szükségessé. A jelen találmányunknál a leírt hátrá- 60 nyak okát kiküszöböljük azzal, hogy a jobb- és baloldali kapesolórúd eltolását végző két elemeit egyszersmint erőáttételi gépelemmé képezzük ki, melynek egy ö:sz­szekötő szerv által egyidejűleg mozgatha- 65 tók. Az ezen két elem egyidejű mozgását létesítő összekötő szerv az áttételi gépele­mekhez képest úgy rendeztetik el, hogy azon a kapesolórudakban fellépő erőiből csak a erőáttételnek megfelélő tört része 70 esik. A kapesolórúd eltolását végző erőátté­teli gépelem helyes elrendezésével elér­hető továbbá, hogy az őket összekötő szerv csaik húzásra van igénybe véve. Egy ilyen 75 húzásra igénybe vett aránylag kisméretű, tehát kis súllyal bíró vonórúdnak, húzó erőhatás következtében előálló meghesz-

Next

/
Thumbnails
Contents