92740. lajstromszámú szabadalom • Havikötő

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92740. SZÁM. — l/h. OSZTÁLY. Havikötő. Spiegrel Lujza magánzó Wien. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 10-ike. A találmány havikötőre, főleg pedig annak a felszívásra szolgáló részére vo­natkozik. A találmány abban áll, hogy ezen részt 5 oly módon képezzük nyolcszorosán egy­más fölött fekvő rétegekből, hogy egy, két az egész területén egymással összekötött lapból álló, párnahuzalszerű részt, mely a felszívás szempontjából tekintetbe jövő 10 középrészén egy kétszer összehajtott rátét­tel van ellátva, két egymással átmérőirány­ban szembenfekvő sarkon behajtunk, a sarkokat magukat pedig ismét hajtjuk. Ezen kötőrészen, a külső oldalon, át 15 nem engedő anyagból, pl. Billroth-batiszt­ból, gumiból stb. készült, fedőréteg erősít­hető meg, mely egy négyszögletes lapból áll, mely két egymással szembenfekvő sar­kon a kötőn van megerősítve, két sza-20 bad vége pedig a kötő rétegei közé van bedugva. Ezen fedőréteget csak igen erős vérzés­nél kell alkalmazni, míg gyengébb vérzés­nél a kötő felszívóképessége elegendő 25 ahhoz, hogy a keresztülcsepegés biztosan megakadályoztassék. A rajzon a találmány tárgyát képező havikötő egy példaképen vett foganatosí­tási alakja az 30 1. ábrán távlatilag, a 2. ábrán pedig keresztmetszetben van feltüntetve. Mindkét esetben a kötő csak az egyik oldalon van használatra kész állapotban, 85 míg a másik oldal nincs összehajtva. A felszívóbetétet képező, az egész kerü­letükön egymással összekötött, két négy­szögletes (1, 2) lap közül a felső (1) lapnak belső oldalán a (3) kettős betét van megerősítve. Az (1, 2) kötő, két egy- 40 mással szembenfekvő sarkon, a hosszuk­ban változtatható (4, 5) tartószervek segít­ségével egy övvel van összekötve. A kötő­szer kiterített állapotban négyszögletes fel­szívórészét a két szembenfekvő szabad sar- 45 kán behajtjuk, a tulajdonképeni sarkokat pedig ismét kifelé vezetjük, úgyhogy há­rom (6, 7, 8) hajlási él keletkezik, miáltal nyolc réteg fog egymás fölött feküdni. A külső oldalon valamely át nem engedő 50 anyagból készült (9) fedőréteget erősít­hetünk meg, mely célból a jelen esetben a (10) gombok vannak elrendezve. A kiterí­tett állapotban ugyancsak négyszögletes fedőréteg szabad sarkait a kötő felszívó- 55 részének rétegei közé dugjuk be. Szabadalmi igények: 1. Havikötő, azáltal jellemezve, hogy a kötő felszívórésze két, az egész kerüle­tükön egymással összekötött négyszög- 60 letes (1, 2) lapból áll, melyeknek két egymással átmérőirányban szemben­fekvő sarka be van hajtva, a tulajdon­képeni sarkok pedig ismét kifelé van­nak vezetve, úgyhogy az (1) lap köze- 65 pén megerősített kettős (3) rátéttel egy nyolc rétegből képezett felszívókötőrész létesül. 2. Az 1. alatt védett havikötő foganatosí­tási alakja, jellemezve egy át nem en- 70 gedő anyagból készült (9) fedőréteg ál­tal, mely két szembenfekvő sarkon a kötővel könnyen oldhatóan van össze­kötve, két szabad sarka pedig a kötő rétegei közé van bedugva. 75 1 rajzlap melléklettel. I'alla.s nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents