92735. lajstromszámú szabadalom • Öntöző berendezés

Megjelent 193Q. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jffggHL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92735. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Öntöző berendezés. Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H. Berlin-Siemensstacit. A bejelentés napja 1925. évi október hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi október hó 28-ika. A találmány esőszerűen öntöző beren­dezésekre vonatkozik. Az ily berendezé­sek feladata abban áll, hogy egy nagyobb terepfelületet, pl. mezőt vagy földet egy 5 bizonyos idő alatt a felületen egyenlete^ sen elosztott vízmennyiséggel lássanak el. Az ily öntöző berendezéseket eddigelé úgy készítették, hogy a megöntözendő felület felett egy bizonyos magasságban 10 csöveket rendeztek el, amelyeknek fala a víz szétszórása céljából furatokkal volt ellátva. E furatok az egész oldalfalon szét voltak osztva, minek következtében a víz elosztása nem volt egyenletes. E hátrá-15 nyon azáltal igyekeztek segíteni, hogy a csövet egy sor párhuzamosan kiképezett furattal látták el és egy megfelelő szer­kezet segélyével forgatták vagy alterna­tive lengették. Az ily berendezés költsé-20 ges volt és a kívánt egyenletes vízelosz­tást még sem biztosította. E hátrányt a találmány szerinti beren­dezésnél azáltal küszöböltük ki, hogy a csőköpenyeken a víz szétszórása céljából 25 oly furatokat alkalmaztunk, melyeknek tengelyei egymáshoz képest különböző hajlásszögek alatt vannak elrendezve és a csövek szórása különböző hajlásszögek­nél más és más, úgyhogy a kiszórt víz-30 mennyiség a megöntözött felületen egyenletesen oszlik el. A találmány értel­mében a furatokat úgy képezzük ki, hogy a szórás nagysága a furatok hajlásszögé­nek növekedésével csökkenik. 35 A rajz ábrái egy öntöző cső és furatai­nak kiviteli alakját tüntetik fel. Az 1. ábrában (10) az öntöző cső egy da­rabja, amelyen a furatok három-három (12, 13, 14) párhuzamos sorban különböző hajlásszögek alatt vannak kiképezve. A 40 2. ábra a (10) csövet keresztmetszetben mutatja. A furatok hajlásszöge (a fura­tok tengelyének a vertikálás hosszanti középsíkkal képezett szögek) folytonosan növekednek. Gyakorlati tapasztalatok sze- í5 rint kedvező eredményeket kapunk 5', 25° és 55° hajlásszögek mellett, A 3. és 4. ábrák a fuvókaszerű furatok két különböző kiviteli alakját mutatják. A 3. ábra szerinti furat az eddig is szokásos 50 alakkal bír: a belső konusz a (22) fuvóká­ban folytatódik, amely körkeresztmet­szetű ós a víz kifeicskendezésére szolgál. A 12. sorban levő furatok, amelyeknek tengelye a középsíkkal a legnagyobb sző- 55 get zárja be ós amelyek a legmesszebb fekvő felületek öntözésére szolgálnak, a 3. ábrában feltüntetett kiviteli alak sze­rint készülnek. A tapasztalat szerint az ily alakú fuvókából kifecskendezett víz- 60 szál csak útjának végén szakad szét. A 13. és 14. sorokban elrendezett furatokat nagyobb szórás céljából rövidebbre vá­lasztjuk és pedig a 13. sorban elrendezett furatokat a 3. ábrában feltüntetett fuvó- 65 kálból akként nyerjük, hogy azt a (33) eredményvonal mentén legyaluljuk. A 14. sorban levő furatoktól még nagyobb szórást kívánunk, és e célból pl. a 3. áb­rában feltüntetett fúvókát a (34) ered- 70 ményvonal mentén gyaluljuk le. A kiömlési nyílást tölcséralakúra is ké­szíthetjük, mint azt pl. a (23) és (24) ered­ményvonalak jelzik. A 4. ábráiban feltüntetett kiviteli alak- 75 nál szórásnövekedést azáltal érünk el,

Next

/
Thumbnails
Contents