92732. lajstromszámú szabadalom • Eljárás koncentrált ecetsav előállítására híg ecetsavból

Megjelent 193Q. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI (M^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92733. SZÁM. — IVH/1. OSZTÁLY. Eljárás koncentrált ecetsav előállítására híg ecetsavból. Dr. Suida Hermann wieni műegyetem tanára Mödling". Pótszabadalom a 89530. sz. szabadalomhoz. A pótszabad&lom bejelentésének napja 1924. évi junius hó 12-ike. Ausztriai elsőbbsége 1923. évi junius hó 26 ika. A 89530. sz. szabada 1 ómban ismertetve van egy eljárás koncentrált ecetsav elő­állításána híg ecetslavból, amely abban áll, hogy ecetsavat híg vizes oldataiból 5 vízben nem, vagy nehezen oldódó, ecet­savat felvevő olyan oldószerekkel extra­bálunk, amelyeknek lényegesen maga­sabb a forrpontjuk, mint a tiszta ecet­savnak és azután az alkalmas desztillálás 10 útján az oldószerből magasabb koncen­trációval kinyerhető. Ennél, úgyszintén valamennyi eddig ismert extraháló eljá­rásnál az ecetsavat folyós vizes oldatá­ból extraháló szerekkel vonjuk ki. A 15 312539. sz. német szabadalmi leírás sze­rint ás az ecetsav extriahálása annak fo­lyós vizes oldatálból történik, amelynél azonban a többi eljárástól különbözően az extraháló folyadék egy részét gőzalak-20 ban vezetik be, amiből látható, hogy ott csaík olyan extrahálószerekről lehet szó, amelyeiknek alacsonyabb a forrpontjuk, mint az extrahálásra kerülő vizes ecet­savnak. 25 Azt találtam, hogy a 89530. sz. törzs­sziabadalomban jellemzett munkamenet hatáséiban lényegesen megjavítható, ha az extraháilásnak alávetendő híg vizes ecetsavat gőzalakban vezetjük az ennél a 30 hőmérsékletnél még folyós extrahálószer­rel szembe. Ezen megváltozott munkame­nettel az ecetsav, meglepetésszerűen sok­kal tökéletesebben elvonatik vizes keve­rékéből, mint hogy ha különben hasonló 35 feltételek mellett és az extrakciós kolon­nának ugyanazon magasságánál, az extra­hálást mindkét részről folyós fázisban vé­gezzük. A híg vizes ecetsavat olyan üst­ben, amelyet folytonosan friss híg ecet­savval táplálunk, forrásig hevítjük és az 40 eltávozó víz- és ecetsavgőzöket alul egy tetszésszeirinti oldalt elrendezett desztil­láló kolonnába vezetjük. A gőzöket a ko­lonnában Való felszállásnál a kolonna fe­jéibe egy zuhany révén beáramló, oélsze­rűen előmelegített, magias farrpontii extraháló szer locsolja. Az ecetsavtól majdnem maradék nélkül megszabadított vízgőzök a kolonna felső végén elszáll­nak és vagy egy hozzácsatolt hűtőben sű- 50 ríthetök vagy másutt alárendelt fűtési célokra értékesíthetők. Az extraháló szer, amely a gőzökből az ecetsavat elvonta, ecetsavval terhelten a kolonna alsó vé­gén a gőZibevezető csövek alatt egy szifo- 55 non melegen lefolyik és közvetlenül kon­centrált ecetsavra és oldószerre dolgoz­ható fel, úgy mint az; a törzsszabadalam­ban le van írva. Hogy az ecetsav, dacára a kolonnában uralkodó hőmérsékletnek, 60 folyósán megy át az extrahálószerbe, an­nak oka abban van, hogy az ecetsavnak gőzfeszültsége lényegesen csökken olyan folyadékokban, amelyekn ék nagy az oldó­képessége és magasabb a forrpontja, mint 65 az ecetsavnak, míg a víznek gőzfeszült­sége nem csökken lényegesen, miután a vízgőzöknek az alkalmazott oldószerek­ben nincs említésreméltó oldhatóságuk. Oldószer gyanánt használható vala- 70 mennyi a 89530. sz. törzsszabadalomban jellemzett orgános anyag, amelynek forr­pontja 150° fölött fekszik. Szabadalmi igény: A 89530. sz. törzsszabadalomban védett 75 eljárás változata koncentrált ecetsav előállítására híg ecetsavból, amely

Next

/
Thumbnails
Contents