92723. lajstromszámú szabadalom • Készülék (kartóték) iratok nyilvántartására, rendezésére ellenőrzésére stb.

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92733. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Készülék (kartoték) iratok nyilvántartására, rendezésére, ellenőrzésére stb. Őrlik Sándor irodaberendezési vállalkozó és Miselbach Géza magántisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1926. évi május hó 29-ike. A találmány olyan kartoték rendszerű készülékre vonatkozik, melynél a készü­lékbe sorakoztatandó kartotéklapok vagy egyéb iratok táskákban vannak elren-5 dezve vagy tartósávokhoz vannak erő­sítve és utóbbiak lapos fiókokban úgy vannak fogvatartva, hogy az egyes, egy­másra következő kartotéklapok vagy más­effélék egymást átlapolják és azoknak 10 csak a kar totóklap vagy efféle tartalmára utaló adatokat (pl. folyószámlatulajdonos neve, lakhelye, folyószámla sorszáma, egyéb könyvelési-, irodai-, statisztikai adatok stb.) feltüntető széle marad szaba-15 don. E magukban véve ismert rendszerek­nél a táskák vagy egyéb tartók, a hozzá­juk tartozó kartotéklapokkal vagy egye­bekkel, a fiókszerű tokba úgy vannak be­fogva, hogy egymást kölcsönösen rögzí-20 tik, de emellett könyv lapjaihoz hason­lóan lapozhatok, úgyhogy minden egyes kartotéklap vagy másefféle, a rajta levő adatok leolvasása vagy kiegészítése vé­gett, stb., bármikor kényelmesen hozzá-25 férhető anélkül, hogy azt a fiókból ki kel­lene venni. Az ilyen készülékek hosszú, keskeny fiókokból állnak, melyek egymásra fekte­tett helyzetben, szekrényekbe vannak so-30 rakoztatva. A táskák vagy egyéb tartók azáltal vannak fogvatartva, hogy oldal­éleiken túlnyúló nyelveik a fiók hosz­szanti oldalfalánál alkalmazott hor­nyokba fogódznak. 35 A találmány értelmében a fiókokba so­rakoztatott iratokat, stb. két- vagy több­sorosan rendezzük el, mely célra a fiókot, hossza mentén egy, két vagy több, a fió­kokból kilengethető vagy kiemelhető osz­tószerv, pl. léc vagy rúd útján megoszt- 40 juk. Ez az osztószerv egyrészt az iratok sorait egymástól elhatárolja, míg más­részt az iratokat tartó táskák vagy más­effélék szabad széleit leszorítja. Ez elrendezéssel jobb áttekinthetőséget 45 érünk el, amennyiben az iratok két, három vagy többsorosan futnak és így két- vagy háromszor, stb. annyi irat fekszik szaba­don kiterítve. Kedvezőbb a gyüjtőszek­rény térkihasználása is és nem szükséges, 50 hogy minden alakzathoz más-más méretű szekrényeket és fiókokat használjunk. Ezenfelül a készülékbe ív- vagy füzet­szerű, kettős lapokat sorakoztathatunk kiterített helyzetben, ami bizonyos esetek- 55 ben, így pl. folyószámláknál, előírásszerű állami, statisztikai és egyéb formulárék­nál stb. fontos. Az új elrendezés folytán a fiókok felvételére szolgáló szekrény alakja is kedvezőbb lesz, amennyiben szélesebb 60 szekrények alkalmazhatók, melyek felső lapja íróasztalként szolgálhat. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben kiképezett készülék példaképpeni, fo­ganatosítási alakja távlati képben, vázla- 65 tosan van feltüntetve. A készülék a célszerűen fémbádogból készült, lapos (1) fiókból áll, melyek a megfelelő alakú (2) szekrényben vanak el­helyezve. A szekrényben, egymás felett, 70 tetszőleges számú, pl. 4, 8, 12, 16, stb. fiók lehet elhelyezve. A fiók mellső oldalukon a (3) fogantyúkkal, továbbá a tartalom jelzésére szolgáló, kicserélhető betéteket felvevő (4, 4) kivágásokkal vannak el- 75 látva, míg hátsó oldalukon, pl. az úgy-

Next

/
Thumbnails
Contents