92718. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gőz fejlesztésére

Megjelent 1980. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92118. SZÁM. — 'Ve/2, OSZTÁLY. Eljárás gőz fejlesztésére. Dr. Marguerre Frigyes Károly igazgató Mannheim, mint dr. ingr. Jákob Koch mérnök mannheimi lakos jogutóda. Pótszabadalom a 90879. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1925. évi február hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi március hó 11-ike. A találmány éppen, úgy, mint a 90879. számú törzsszabadalom tárgya, oly gőz­fejlesztő eljárásból indul ki, melynél a hőtáplálás és a gőzképződés víznek külön-5 álló elemekben való keringtetése mellett megy végbe. A törzsszabadalom oly eljá­rást véd, mely szerint a hőtáplálás inga­dozásainál az elgőzölögtetőn kívül bekö­vetkezhető gőzképződést a keringő víz 10 körfolyamának szabályozása útján gátol­juk meg. A találmány már most ezen, a törzssza­badalomban leírt eljárás további kikép­zését célozza és lényegileg abban van, 15 hogy a keringő víz körfolyamának szabá­lyozását a továbbító vagy keringtető ké­szülék karakterisztikájához igazodva fo­ganatosítjuk. Ha pl. bentrifugálszivaty­tyút használunk a keringtetésre, úgy a 20 találmány szerint a szabályozást külön­bözőképen foganatosítjuk, aszerint, amint a szivattyú térfogatnyomás görbéje me­redek vagy lapos lefolyású. A mellékelt rajzon néhány, a találmány 25 szerinti eljárás foganatosítására alkalmas példaképeni berendezés van vázlatosan feltüntetve. Mindenekelőtt az 1. ábrán a berendezés egyik foganatosítás! alakja (1. a törzssza-30 badalom rajzát), a 2. és 3. ábrákon pedig az említett térfo­gatnyomás-görbéknek két példaképeni alakja látható és pedig a 2. ábrán lapos, a 3. ábrán pedig meredek szivattyú-ka-35 rakterisztika. A lapos karakterisztikánál a szivattyúi nyomómagassága a szállítási mennyiség ingadozásai közepette közelítőleg állandó marad, míg ellenben a meredek karakte­risztikánál a szállítási magasság, illetve 40 a szivattyú létesítette nyomás nagymér­tékben változik, ha a szállítási mennyiség csak kevéssé is ingadozik. A szabványos üzemnek megfelelő üzemi pontok (a)-val vannak jelölve. 45 Ha a 2. ábra szerinti karakterisztika mellett a keringő vízzel több hőt akarunk elvezetni, mint amennyi a szabványos üzemnek felel meg, akkor egy szabályozó szelep nyitása révén a keringő vízmeny- 50 nyiség növelendő. Ekkor ugyan a rend­szerben a nyomás kissé visszaesik, a víz­mennyiség azonban aránylag gyorsan fo­kozódik, úgyhogy egészben véve a hőfel­vevő képesség megnagyobbodik. Ha el- 55 lenben a 3. ábra szerinti karakterisztika mellett kell a keringő víz körfolyamával több hőt felvétetni, akkor a szabályozó­szelep ZRrdiSR útján a nyomás fokozandó. Ekkor ugyan az időegység alatt kering- 60 tetett vízmennyiség csökken, de itt a nyo­más aránytalanul gyorsabban emelkedik, mint amily mértékben a vízmennyiség csökken, úgyhogy a rendszer egészben véve, a vízmennyiség csökkenése ellenére 60 több hőt képes felvenni, anélkül, hogy a gőzképződés veszélye következnék be. Az első esetben tehát a vízmennyiség, a má­sodik esetben ellenben a nyomás szabá­lyozandó. 70 Mindkét esetben célszerű azzal a hőmér­séklettel, amellyel a vizet felhevítjük, a telítési hőmérsékletet, vagyis ama nyo­másnak megfelelő hőmérsékletet, melyet

Next

/
Thumbnails
Contents