92707. lajstromszámú szabadalom • Surlódó test fékekhez és kapcsolásokhoz, valamint eljárás annak előállítására

Megjelent 193Q. évi április hó 15-én. __ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92701. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Súrlódó test fékekhez és kapcsolásokhoz, valamint eljárás annak előállítására. Kirchbach'sche-Werke Kirchbach & Co. Coswig--Dresden. A bejelentés napja 1926. évi február hó 3-ika. A súrlódási kapcsolások és fékek terén mindinkább jelentőségre tesz szert egy súrlódó bevonat, amelynek anyaga lénye­gileg gyantanemű anyagokkal, lakkal, ba-5 kelittel vagy hasonló anyagokkal telített, azután pedig keményített pamut-, asbest-, drót-, vagy hasonló szövet, amely rend­kívül kedvező súrlódási viszonyai és nagy ellenállóképessége, különösen pedig még a 10 legerősebb igénybevételek mellett is teljes elóghetetlensége folytán tűnik ki. Ezen anyagnak a különféle használati célokhoz való méretezése és alakítása eddig sajtóló­formák segélyével történik, amelyekbe a 15 még képlékeny anyagot behelyezik és erős nyomás, valamint hevítés közben szárítják, illetve keményítik, miközben egyszer­smind végleges alakját nyeri. Az előállí­tásnak ezen módja azt igényli, hogy min-20 den használati cél részére külön-külön for­mákat kell előállítani- Ennek folytán ter­mészetesen a súrlódó testek előállítása rendkívül költségessé válik és ezért ezen anyagot, különösen az automobiliparban 25 még nem alkalmazzák oly terjedelemben, mint ahogyan azt kitűnő tulajdonságai révén megérdemelné. Ezen hátrány kiküszöbölésére, különösen pedig, hogy a súrlódó bevonatok alakítá-80 sánál az alzat alakjától és méreteitől füg­getlenítsük magunkat, a találmány azon gondolatból indul ki, hogy a meghatáro­zott célra szánt súrlódóbevonatot elemekre bontja és kisebb vagy nagyobb számú ily 35 elemből a mindenkor megkívánt nagyságú és alakú súrlódóbevonatot állítja össze, Ez­által csak csekély számú typusban kell a súrlódótesteket előállítani, úgyhogy a gyártás tömeggyártással történhetik és így a költségek rendkívüli mértékben csök- 40 kenthetők. A mellékelt rajzban a találmány tárgya több példaképeni megoldási alakjában van feltüntetve. Az 1. és 2. ábra nagyobb számú súrlódóelem- 45 mel felszerelt fékeaőgyűrűszegmens auto­mobiloknál szokásos belső fék számára függőleges hosszmetszetben, illetve felül­nézetben. la. ábra a súrlódó elemeknek a fékező 50 gyűrűre való felerősítésének változata. 3. és 4. ábra a fékezőelemeknek a fékező­gyűrűn való megerősítése más kivitelben, hosszmetszetben, illetve felülnézetben. 5. ábra a találmány tárgyának vasúti 55 üzemben szokásos fékező tuskón való al­kalmazása. 6. és 7- ábra hosszmetszetben, illetve fe­lül néziet ben mutatja a találmány szerint előállított fékezőtest egy további megoldá- 60 sát. 6a. ábra a súrlódó elem és az alzat kö­zötti összeköttetés más megoldása. Az 1. és 2. ábrában feltüntetett fékezőtest szokásos módon az (1) körgyűrűszegmens- 65 bői áll, mely egyik végén a (2) szemmel van ellátva egy forgáscsapra való felszerelés céljából. A gyűrűs szegmens két végén a (3, 4) harántborda van alkalmazva, me­lyek egy második (5) gyűrűszegmens hely- 70 zetének biztosítására szolgálnak, amely a tulajdonképeni (6) súrlódóelemeknek a fékezőgyűrűvel való összekötésére szolgál. A (6) súrlódóelemek a feltüntetett meg­oldásnál lapos, hengeres testekből állanak, 75 amelyek alsó végükön csonkakúpalakú (7) kiszélesítéssel vannak ellátva. Az (5)

Next

/
Thumbnails
Contents