92702. lajstromszámú szabadalom • A gépi járművek számának eltitkolására összeütközések vagy elgázolások esetén önműködőleg megakadályozó berendezés

Megjelent 193Q. évi április hó 15-én. __ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍR A S 92702. SZÁM. — XXa/2, OSZTÁLY. A gépi járművek számának eltitkolását összeütközések, vagy elgázolások esetén önműködően megakadályozó berendezés. Klein Adolf bádogos és szerelő Budapest. A bejelentés napja 1925. évi június hó 15-ike. A gépjárművek vezetői a vigyázatlansá­guk folytán előforduló elgázolások és összeütközések esetén gyakran gyorshaj­tással igyekeznek a baleset színhelyéről el-5 menekülni és ily módon a reájuk váró bün­tetéstől megszabadulni. Ennek megakadályozására szolgál a ta­lálmány szerinti berendezés, mely elg'ázo­lás vagy összeütközés esetén a kocsiról 10 egy számtábláit ejt le, mely a helyszínen marad és a jármű eltávozása esetén is megadja annak számát. A rajzon a találmány tárgyának példa­képen felvett kiviteli alakja van feltün-15 tetve és pedig az 1. ábra a berendezés oldalnézete és rész­ben metszete csukott helyzetben, tehát midőn a számtábla még járművön van, a 2. ábra a berendezés oldalnézete a (19— 20 21) szerkezeti részek elhagyásával nyitott helyzetben, tehát midőn a számtábla a járműről leesik, a 3. ábra felülnézet, a. 4. ábra pedig a berendezés a jármű végé-25 ről nézve. A berendezés a jármű hátsó részén van elrendezve és az (1) kengyel, valamint a (18) rúd közbeiktatásával van a járművel összekötve, melyek közül az (1) kengyel -30 vízszintesen álló (1') végeinél fogva, a jármű hátsó részén az alvázhoz van erő­sítve, a (18) rúd pedig a jármű mellső vagy pedig oldalsó részéig nyúlik és ott a (21) ütközőrúdhoz van hozzákapcsolva. Az 35 (1) kengyel alsó hídrészéhez a (2) szalag­vas 'van szegecselve, melynek hátrafelé nyúló szabad vége a függélyes (3) tartó­állvánnyá van kiképezve. A (3) tartóból a (4) pecek áll ki és erre a megfelelő lyuk­kal ellátott (5) számtábla van ráhelyezve 40 és ráploimbálva (L és 4. ábrák). A (2) szalagvasból egyik oldalra a (6) ütköző, van a szalagvason áthatoló (7) pecek vé­gére ékelve, a pecek túlsó végére pedig (8) kar van erősítve. A (8) kar vége (8') 45 csappal van ellátva, amelyre (9) tolókar és (10) ütközőkar van reáhelyezve. Ugyan­csak a (2) szalagvastól egyik oldalra, á belőle kiálló (11) forgáscsappal bíró (12, 12') kétkarú emeltyű van elrendezve és 53 ennek egyik (12) karjának végén (13) ütközőváll van kiképezve, mely a (6) ütközőnek fekszik neki. A (12, 12') kétkarú emeltyű (12') karjának végére a (15) lemez van erősítve, ehhez pedig a (14) csuklós- 55 pánt segélyével a (16) szorítólemez van kapcsolva, mely az (5) számtáblát a (3) tartóhoz szorítja. A (16) szorítólemez egyik oldaléléből (22) csap nyúlik ki, mely a (9) rúd végén lévő furaton áthatol (3. és 4. 60 ábrák). A (12, 12') kétkarú emeltyű (12) karja (17) spirálrúgó útján a (3) tartóval van összekötve (1. és 2. ábra). A (8) kar végéhez (18) rúd csatlakozik, mely a kocsi alvázához erősített (19) hü- 65' velyben elhelyezett (20) rúgó hatása alatt áll és amelynek mellső vége a kocsi elején vagy oldalán elhelyezett, önmagában véve ismert rúgóhatás alatt álló (21) ütköző­rúddal ván mereven összekötve. 70 A jármű az 1. ábrán (b)-vel jelölt nyíl irányában halad és ha a vezető vigyázat­lansága • folytán a kocsi valakit elgázol vagy elüt, vagy ha a koosi valamibe ütkö­zik, akkor az elgázolt személy által a (21) 75 ütközőrúdra gyakorolt pillanatnyi nyo­más a készüléket következőképen hozza működésbe. , .

Next

/
Thumbnails
Contents