92696. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aminoguaminidoknak és ezk alkáliszármazékainak előállítására

Megjelent 1930 . évi április hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRÓSÁÖ SZABADALMI LÉTRÁS 9269(5. SZÁM. — IVb/SJ. OSZTÁLY. Eljárás amidoguanidinoknak és ezek származékainak előállítására. Dr. Heyn Myron vegyész Breslau. A bejelentés napja 1926. évi junius hó 18-ika. Az alkilált guanidinok sóit eddig többek között oly módom állitottáik elő, hogy a metilisotiofkarbamid sóit primer vagy sze­kunder monaminok koncentrált oldatával 5 öntötték le. Egy aimidoguianidinit, nevezetesen az amidobutiléniguaniadint (agmatin) egy diaminnak, a tetrametilendiaminnak (put­reecin) cianiaanidira való behatása utján 25 állították elő. Ez a szintézis meglehetősen körülményes és melléktermékként tetra­metiléndiguanidot ad. A sorozat maga­sabbrendű tagjainál az eljárás egyáltalá­ban nem vezet eredményhez; kimutatható 10 volt továbbá, hogy emellett csak diguani­dinok képződnek. A találmány abban áll, hogy diamninok­hoz, hidrazinokhoz, illetve ezek hidrátjai­hoz az alkilisotiokarbamid sóit adjuk. 15 Ezen eserebomlás minden diaminnial. hidrazonnal vagy ezek alkilszármazékai -val sikeresen keresztülvihető ós ily mó­don simán amidoguainidinoikhoz, hidnazin­guanidinokhoz vagy ezeík sóihoz jut-20 hatunk. Példák; 1. 40 g. tetraimetiléndiamin koncentrált oldatához vízfürdőhamérséikleten lassan­ként 50 g. metilisotioikiarbaímidsz'ulfátkon-30 centrált oldatát adtuk. Vákuumaiban való besűrítés után a miaradéikot alkalmas mó­don megtisztitottuk. A hozadék körülbelül 80% annidobutilénguanidinszulfát (agrna­tinszulfát). 35 2. 50 g. pentametiléndiamin koncentrált oldatához 60 g. metilisotiokarbamidszulfát koncentrált oldatát adtuk. Vízfürdőn való hevítés és a desztilláció maradékának rá­következő tisztítása után körülbelül 80%-os termelési hányadban amidopenti- 40 lénguanidinsziulfátot kaptunk. Előnyösen metilisotiokarbamidszulíátból indulha­tunk ki, mely Arndt Fritz módszerével (Bericihte der Deutschen chemisehen Ge­sellschaft 1921. évf. 2236. oldal) igen köny- 45 nyen állítható elő. 3. 5 g. hidrazinhidrát konoenltrált olda­téihoz 12 g. metilisotiokarbamidszulfiátot adtunk. Vízfürdőn való hevítés és a desz­tilláció maradékának rákövetkező meg- 50 tisztítása után körülbelül 70—80%-os ho­zadékkal amLnoguanidinszulfátot kap­tunk. 4. 5. g. metilhidrazin koncentrált olda­tához 15 g. metólisotiokarbamidszulfát 55 koncentrált oldatát adtuk. A további ke­zelés a 3. példában megadott módon tör­tént. A termelési hányad 70—80% metil­ammoguianidinszulfát volt. 5. 3 g. tetnametiléndiamin koncentrált 60 oldlatájhoz lassanként 8 g. etilisotiokarba­cmiid koncentrált oldatát adtuk és a 3. példia szerint jártunk el. A termelési há­nyad körülbelül 60% aanidobutilénguani­dimsziulfát volt. 65 Szadabalmi igény: Eljárás az amidoguanidinok sóinak elő­lállitásária, azáltal jellemezve, hogy diaminokhoz vagy ezek hidrátjaihoz viagy alkilszárinazéikiaihoz az alkiliso- 70 tiobairbamiidok sóit adjuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents