92674. lajstromszámú szabadalom • Servo fék

Megjelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92674. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Servo-fék. Société Anonyme Servo-Frein Dewandre Liég-e. III. pótszabadalom a 90151. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1925. évi junius hó 20-ika. Belgiumi elsőbbsége 1924. évi október hó 7-ike. Jelen találmány olyan készülékre vonat­kozik, mely egy servo-fékkel ellátott jármű fékkészülékének pedáljára, vagy más fékmozgató szervére oly módom hat, 5 hogy ez a szerv minden pillanatban ellen­tétes hatást fejt ki a kezelő által kifejtett hatással szemben a fékek meghúzása nö­vekedésének megfelelő értelemben, mimel­lett az ellenhatás a fékek meghúzásának 10 függvénye. A találmány szerinti berendezés különö­sen olyan servo-fékeknél alkalmazható, melyeknél a fékező erőt egy robbanó mó­tor beszívása által oly hengerben létre-15 hozott vákum szolgáltatja, mely henger­ben a fékrudazattal összekötött dugattyú mozog. A találmány értelmében az említett ellenhatás úgy jön létre, hogy a vákumot 20 a fék működtető szerveivel összekötött második dugattyúra engedjük hatni oly módon, hogy az a fékek oldásának meg­felelő irányban mozduljon el. A találmány ezenkívül még oly beren-25 dezésekre is vonatkozik, melyekben a fent leírt ellenhatás-készülék az 1924 november 19-én benyújtott törzsszabadalomban és két pótszabadalomban védett fékkészülék­kel van egyesítve. 30 Így a jelen találmány értelmében azon tolattyúrendszer, mely a vákum alatt álló hengert a mótor beszívásával, vagy a sza­bad levegővel összeköti, a fent említett két dugattyúhoz kapcsolt elemek v iszony-85 lagos elmozdulása által szabályozható. A csatolt rajzon a találmány egy példa­képem kiviteli alakja Van feltüntetve. A mótor beszívása által létesített vá­kum a (3) hengerrel a (2) vezeték útján közlekedik, mely utóbbi a beszívó esator- 40 nával egy a rajzon fel nem tüntetett el­osztó szerv segélyével ván összekötve, mely elosztó szerv a vezetéket az atmosz­férával, vagy a csatornával összekötő tolattyúrendszerrel van ellátva. 45 A tolattyúrendszert a (48) rúd szabá­lyozza, mely az alábbiakban leírandó (55) emeltyű egyik szárához van kapcsolva. A (3) hengerben a (4) dugattyú mozog, mely a fékrudazattal az (57) emeltyűre 50 ható (56) rúd által van összekötve. Az (57) emeltyűhöz az (5) sodronykötél van erő­sítve, mely a rajzon fel nem tüntetett fék­készülékhez csatlakozik, Az (57) emeltyű ugyanazon tengely körül leng, mint a (13) 55 pedál. A pedál (44) rúdja az (59) kar útján a (60) dugattyúval áll összeköttetésben, meily, mint a (4) dugattyú, a (3) henger­ben uralkodó vákum hatása alatt áll. A 60 (60) dugattyú a (13) pedálra állandóan olyan hatást gyakorol, mely azt a fékek oldásának irányában igyekszik elmozdí­tani. Ezen hatás nagysága minden pilla­natban a (3) hengerben lévő vákum által 65 kifejtett fékező hatás függvénye. Abból a célból, hogy a tolattyúrendszert a (4) és (60') dugattyúkhoz csatlakozó ré­szeik viszonylagos elmozdulása által sza­bályozzuk, az (57) emeltyű és a (44) kar, 70 melyeikhez a dugattyúk egyenként van­nak erősítve, közösen egy (55) alkatrészre hatnak, mely a tolattyúrendszert működ­tető (48) rúddal olyan ponton van össze­kötve, mely az (58) tengely mértani közép- 75 tengelyének közelébe esik. Ezen elrendezés segélyével elérjük azt, hogy úgy a fékek meghúzása, mint a fé-

Next

/
Thumbnails
Contents