92646. lajstromszámú szabadalom • Elektromechanikailag vezérelt önműködő jelzőberendezés járművek részére és egyéb célokra

Meg-jelent 1930. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92646. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Elektromechanikaiig vezérelt önműködő jelzőberendezés járművek részére és egyéb célokra. Auto-Signal Société Anonyme Lyon, mint Grand Álexis Joseph franciaországi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1926. évi február hó 10 ike. Franciaországi elsőbbsége 1925. évi február hó 28-ika. Már ismeretesek különböző jelzőberen­dezések, melyek járműveken alkalmazva arra szolgálnak, hogy világító, vagy szema­forikus jelzések révén a jármű megállását 5 vagy a kocsivezető által szándékolt irány változását jelzik. Ezen különböző készülékek elektromos kontaktusokat záró gombok, fogantyúk vagy emelők segélyével működtetnek, amelyek a 10 járművezető kezeügyében a kormánykere­ken, a jármű műszerdeszkáján vannak. Más berendezéseknél a kormányzószerke­zet egyes részei működtetik a jelzőkészü­lékek kontaktusait. 15 Az előbbi csoportba tartozó berendezés a j áriművezetőtől külön állandó figyelmet igényel, hogy a készülékeket működtesse és a kívánt pillanatokban a jelzéseket meg­jelentesse, ill. eltüntesse. Ennélfogva a jár-20 művezető eszére nézve újabb megterhelést jelent és további mozgásokra veszi igénybe a járművezető kezeit, amelyek már amúgy is eléggé igénybe vannak véve a kormány­kerék, a fék és a hangjelző stb. működ-25 tetésére. A találmányt oly önműködő szerkezet jellemzi, amely a járművezető közben jötte nélkül, sőt annak tudta nélkül nappal és éjjel, minden időjárásban, esőben, hóban, 30 ködben látható világítólapokon teszi lát­hatóvá a jármű mindennemű mozgásirány­változásait, akár előre, akár hátra történ­nek ezek. A berendezést továbbá oly mechanikai 35 kapcsolószerkezet jellemzi, amely lehetővé teszi, hogy a jármű vezetője a szándékolt mozgásról előzetes figyelmeztetést adjon azáltal, hogy egy jelzést idéz elő, amelyik addig tart, amíg az illető mozgást befejezte és amely a befejezés után önműködően el- 40 tűnik, anélkül, hogy a j áriművezetőnek ily irányban cselekednie vagy törődnie kel­lene. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak példaképem megoldása van feltün- 45 tetve. 1. és la. ábra a találmány szerinti jelző­berendezéssel felszerelt automobil vázlatos távlati képe. 2. ábra a kapcsolószerkezet a fedőlemez 50 eltávolítása után. 3. ábra a 4. ábra 3—3 vonala szerinti keresztmetszet. 4. ábra a kapcsolószerkezet az alkat­részek különböző állásaiban. 55 5. ábra a kapcsolószerkezet fedőlemeze. 6. ábra kapcsolási vázlat. 7., 8., 9. és 10. ábra légi járművek szá­mára szolgáló jelzések. A rajzban feltüntetett berendezés a jármű 60 mellső részén alkalmazott (2) és a jármű hátsó részén alkalmazott (3) (la. ábra) jelzőkészülékből áll. Mindegyik készülékbe négy elektromos lámpa van szerelve, még pedig akár egy közös jelzőtábla mögött, 65 mely több rekeszre van osztva (1. és la. ábra), akár pedig külön-külön jelzőtáblák mögé (6. ábra). E két eset mindegyikében négy világító jelzésre teszünk szert, amelyek közül a 70 (4), ill. (4a) jelzés a jobbra való fordu­lást, az (5), ill. (5a) jelzés a megfordulást, a (6), ill. (6a) jelzés a megállást és a (7), ill. (7a) jelzés a balra való fordulást jelzi.

Next

/
Thumbnails
Contents