92609. lajstromszámú szabadalom • Eljárás elektromos izzólámpák előállítására

Meg-jelent 19.'>0. évi április lió 1.1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BIRdSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93609. SZÁM. — VII/li. OSZTÁLY. Eljárás elektromos csőizzólámpák előállítására. Patent-Treuhaiid-Gesellschaft für elektrische Gltihlanipen iu. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1926. évi január hó 23-ika. Németországi elsőbbsége 1925. évi március hó Il ike. A Soffit-lámpák neve alatt ismeretes elektromos csőizzólámpákat eddig oly mó­don állították elő, hogy egy nyitott üveg­csőbe az izzótesttel ellátott tartóállványt 5 betolták, az áramhozzávezető drótokat a csőből oldalirányban kivezették és végül a cső vagy körte mindkét végét össze­olvasztották. Ezt az előállítási eljárást ké­sőbb oda módosították, hogy a tartóállvány 10 mindkét végén egy lábcsövecskét rendez­tek el, melyet a szabványon izzólámpák gyártási eljárásából ismert módon a cső­alakú körte megfelelő végéhez olvasztot­tak, Az egyik lábcsövecskének a körtéhez 15 való olvasztása után ez utóbbit a tartó­állvánnyal együtt meg kellett fordítani és egy újabb munkamenet alatt az olvasztó­gépen a második lábcsövecskét a körtéhez olvasztani. Ez az előállítási mód, mivel az 20 olvasztógépen kétszer kell keresztülmenni, sok időt rabol el és szükségessé teszi azt, hogy minden tartóállványhoz két lábcsö­vecskét állítsunk elő és szereljünk fel. Szük­séges ezenkívül, hogy az egyik lábcsövecs-25 kén szívószárat alkalmazzunk. A találmány szerint az ilyen csőizzó­lámpák előállítását azáltal egyszerűsítjük, hogy a tartóállványt, melynek; csak egyik végén van az egyik áramhozzávezető drótot 30 felvevő lábcsővecske elrendezve, míg másik végéhez csupán az áramhozzávezető drót csatlakozik, ennek a szabad áramhozzá­vezető drótnak a csőalakú körte szívó­csövecskéjébe olvasztjuk bele, mire a láb-35 csövecske szokásos beolvasztása és a körte légtelenítése után a szívócsövecskét össze-, illetve leolvasztjuk, mimellett az abban lévő áramvezető drót légáthatlanul beolvad. Ez az eljárás fölöslegessé teszi egy második lábcsövecske beolvasztását. Elesik továbbá 40 a szívócsövecske eddig szokásos külön elő­állítása és ennek az egyik lábcsövecskére való ráerősítése. A szívócsövecskét célsze­rűen a körte egyik végének egyszerű ki­húzása útján állítjuk elő. A találmány sze- 45 rint ezenkívül a tartóállvány szabad (a szívócsövecskével ellátott) vége közelében rugalmas támasztótestet rendezünk el, mely még az áramhozzávezető drótnak a szívó­csövecskébe való gyors bevezethetőségét is 50 biztosítja. A csatolt rajzon az 1. ábra a teljesen kész tartóállványt mutatja, melyre az izzószál már fel van feszítve. A 55 2. ábra a csőalakú körtét, a 3. ábra pedig a körte és a tartóállvány viszonylagos helyzetét mutatja egyesítésük előtt. A 4. ábrán távlati rajzban, a tartóállvány 60 egy példaképem támasztóberendezése lát­ható. Mint az 1. ábrán látható, az (a) tartóáll­vány csak egy (c): lábcsövecskével van el­látva, melybe az egyik1 (d) áramhozzáve- 65 zető drót van beolvasztva. A másik (f) áramhozzávezető drótot célszerűen az (e) üveggyöngy segélyével a tartóállvány le­hajlított végéhez erősít jük, (b) jelzi a szál­alakú izzótestet. A tartóállvány szabad vé- 70 gén egy (g) támasztótest van megerősítve, melyet ez esetben liáromszőga 1 akba1 hajlí­tott huzal képez (4. ábra). Ha a tartóállr ványra az izzószálat már felfeszítettük, betoljuk a csőalakú (h) körtébe, melynek 75 felső vége egy kihúzott (k) szívócsövecské-

Next

/
Thumbnails
Contents