92607. lajstromszámú szabadalom • Lépésszerűen körbeforgó talpragasztógép elektromos izzólámpák és hasonló vákuumedények számára

Megjelent 1930. évi április hó 15-ón. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92607. SZÁM. — VH/H. OSZTÁLY. Lépésszerűen körben forgó talpragasztógép elektromos izzólámpák és hasonló vákuumedények számára. Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Gliihlampen m. b. H. Berlin, mint a General Electric Company new-yorki eéí»- jogutódja. A bejelentés napja 1925. évi december hó 30-ika. E. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1925. évi iebrnár hó 21-ike. Az eddig ismert, lépésszerűen körben forgó talpragasztógépek csaknem kizáró­lag csupán a bekent ragacsnak a talp­részek megfelelő felhevítése útján történő 5 lekötését hozzák létre és pedig rend­szerint fűtődróttekercsek közvetítésével. A kinyúló áramhozzávezető drótvégeknek levágása, valamint az áramhozzávezető drótok odaforrasztása ezen gépeknél a 10 lámpáknak a gépből való kiemelése után kézzel történik. Ajánlották ngyan már az áramvezető drótoknak a talp megerősítése közben a talphoz vezetett forrasztódrótok útján végbemenő önműködő odaforrasztá-15 sát is és pedig azon hő felhasználásával, mely a talpnak a ragacs megkeményítésé­nél közöltetett. Minthogy azonban ezen el­járásnál is az áramhozzávezető drótokat előzetesen kézzel kell levágni és emellett 20 esetleg fellépő hőmérsékletingadozásoknál a forrasztási folyamat nem következik be kellő biztonsággal, az ilyen, forrasztó­szerkezetekkel felszerelt talpragasztógé­pek eddig csak csekély jelentőségre tettek 25 szert. Ajánlották végül a lámpa világító­testjének a talpazó folyamat alatt történő hevítését is, oly célból, hogy a lámpa elő­állításához szükséges idő megrövidíttes­sék. Ezen utóbbi esetben azonban a lám-80 pákát az áramhozzávezető drótok végei­nek eltávolítása és az áramhozzávezető drótok odaforrasztása céljából szintén elő-és utókezelésnek kellett alávetni. A találmány a lámpának a talpazással 35 kezdődő kikészítését oly értelemben ja­vítja meg, hogy a lámpákat sem a talp­ragasztógépbe való behelyezés előtt, sem a gépből való eltávolítás után nem kell bárminemű előzetes vagy utólagos keze­lésnek alávetni. Ezen célból a találmány 40 értelmében a gépnek nagyobb számú, a bekent ragacs megkeményítésére szolgáló hevítési helyéhez közvetlenül csatlako­zóan mindenekelőtt egy vagy több munkahelyzetben a kinyúló áramhozzá- 45 vezető drótok számára való levágószerke­zet és azután a gépnek további munka­helyzeteiben forrasztóvíznek és folyékony íorrasztóanyagnak a talp forrasztási he­lyeire való felvitelére szolgáló szerkeze- 50 tek, valamint végül a hűtésre kihasznált munkahelyzetekben a lámpa tisztára ége­tésére szolgáló kontaktusszerkezetek van­nak elrendezve. Az egyes szerkezeteknek célszerű együttműködése folytán elérjük, 55 hogy az egyes munkafolyamatok viszony­lag gyorsan folynak le, ahol is annak kö­vetkeztében, hogy folytonosan nagyszámú lámpa van egyetlen kiszolgáló egyén fel­ügyeletének alávetve, a lámpák előállítá- go sához szükséges idő és a gyártási költsé­gek is jelentékenyen csökkentetnek. Vé­gül magukban véve ismert, eddig azon­ban csak külön-külön és részben csak kéz­zel végzett munkafolyamatoknak, mint 65 pl. az áramhozzávezető drótok levágásá­nak egyesített és tökéletesen önműködő elvégzése által jelentékeny megtakarítást érünk el helyszükséglet tekintetében is. A mellékelt rajz a találmány értelmé- 70

Next

/
Thumbnails
Contents