92603. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényi vagy állati károsítók irtására

Meg-jelent 19.'>0. évi április lió 10.1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92603. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás állati vagy növényi károsítók irtására. Sacchariii-Fabrik A.-G. vorm. Fahlberg- List. Compaiiy Mag deburgr-Südost. A bejelentés napja 1926. évi május hó 1-je. Az (aromatikus vagy heterocyclikus) cyolikus bázisok kénesővegyületei rend­kívül hatékony fungicid anyagoknak bi­zonyultak, melyek hatékonyság ós egy-5 szerű alkalmazhatóság tekintetében sok esetben felülmúlják a pheaiolokmak e célra eddig alkalmazott komplex kénesővegyü­leteit. Kitűnt például, hogy (17.5% Hg­tartalmxí) kéneső-anilin 0.25 %-os oldata 10 tökéletesein kiöli a búza, a rozs és az árpa tilletia tritici, illetőleg ustilago avenae, illetőleg ustilago hordei teota nevű üszög­szerű károsítóit. Ezen kénesővegy illetek további előnye 15 abban áll, hogy közömbös oldatban vagy emuisióban alkalmazhatók és a levegő szénsav ja által nem bontatnak el. Ezen anyagok kéneső tartalma közöm­bös sók hozzákeverése révén tetszés szie-20 rint állítható be; szükség esetén színező­anyagok is keverhetők hozzájuk. Kitűnt továbbá, hogy ezen kénesőtartaimú bázi­sok ós sóik alkalikloridok, pl. konyhasó, klórkálium, klórammonium, továbbá föld-25 alkalikloridok jelenlétében vízben rend­kívül könnyen oldódnak, úgyhogy ezáltal a vetőmagpácoknál megkívánt könnyű oldhatóság tökéletesen elérhető. Erre ve­zethető vissza az a körülmény, hogy az 30 ilyen kénesőtartalmú bázisok vagy sóik kútvízzel vagy folyóvízzel nem képeznek csapadékokat, míg ellenben az alkalikus reakciójú phenol szerű kénesővegyületek legtöbbje ilyenkor -csapadékot képez. 35 Az aromatikus vagy heterocyclikus bá­zisok sóinak merkurálása és a könnyen oldható termékek képződése alkali- vagy földalkalikloridok jelenlétében rendkívül gyorsan megy végbe, úgyhogy ez a körül­mény módot nyújt arra, hogy a bázisok íO komplex kénesővegyületei helyett kéneső­sóknak, alkali- vagy földalkaliMoridok­nak ós a bázisok sósavas sóinak keverékét használjuk, melyeknek vízbe való jutása­kor azonnal végbemegy a merkurált bá- 45 zisok könnyen ol'diható komplex sóinak képződése. A termékek kénesőtartalmá­nak beállítása az adagolt klorid mennyi­ségének helyes megválasztása vagy kö­zömbös sók hozzáadása révén eszközöl- 50 hető. Szükség esetén festékek is keverhe­tők az anyagokhoz. Példák: 1. Az anilmklórhydrátból és kénesőkloridból álló komplex vegyület 2 kilóját 1 kg konyhasóval jól összedör- 55 zsöljük és nátriumszulfát és festőanyag hozzáadása révén a kívánt kénesőtarta­lomra állítjuk be. 2. Az anilmklórhydrátból és kéneső­kloridból képezett vegyület 2 kilóját 1 kg 60 klórkáliummal vagy karnall ittál jól össze­dörzsöljük s azután az 1. példa szerint já­runk el tovább. 3. Sósavas dymethylanilinból és kéneső­kloridból képezett vegyület 2 kilóját 65 0.5 kg klórammomiummal összedörzsöljük és konyhasó segélyével állítjuk be a kí­vánt kéneső tartalomra. 4. 2.5 kg anilinklórhydrtátot, 5 kg subli­mátot és 2.5 kg klórkáliumot golyós- 70 malmon megörliink s nát r iumszulfát és festék hozzáadása révén a kívánit kéneső­tartalomra állítunk be. 5. 2 kg sósavas pyridin-kénesőkloridot 1 kg klórnátriummal összedörzsölünk és 75

Next

/
Thumbnails
Contents