92595. lajstromszámú szabadalom • Csolnak, különleges evezőszerkezettel

Megjelent 193Q. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JHHHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92595. SZÁM. — XV/c. OSZTÁLY. Gsolnak, különleges evezőszerkezettel. Polonyi Andor kereskedőseg-éd Szarvas. A bejelentés napja 1926. évi március hó 9-ike. Az evezőkkel hajtott csolnakok azzal a hátránnyal bírtak, hogy az evezőket ke­zelő személyt az evezés nagyon kifárasz­totta. Az evezőket ugyanis oly módon kel-5 lett kezelni, hogy azoknak lapátja a vízbe merüléskor merőlegesen álljon a víz felü­letére, a víz alatt pedig ugyanez állásban haladjon, viszont a vízből való kiemelke­déskor ferdén álljon E célból a lapát rúd-0 ját a kézcsuklóban kellett forgatni úgy, hogy nemcsak az izmok, hanem a kéz­csukló is erősen igénybe volt véve. A találmány szerinti csolnaknál ez a hátrány kiküszöbölődik, minthogy itt a 5 lapátok hajtása a esolnakot átívelő ken­gyelnek hosszirányú mozgatása által tör­ténik. A találmány, lényegében, abban áll, hogy az evezőlapátok a csolnak két olda-3 Ián megerősített, hosszirányú rudakra esúsztathatóan ráhúzott hüvelyhez csuk­lósan vannak erősítve. A rajzon a találmány tárgyának egy kiviteli alakja felülnézetben, példaképen 1 van feltüntetve. Az (a) csolnaktest két hosszoldalán (b) rudak vannak megerősítve és e rudakon (c) hüvelyek a rudak hosszirányában ide­odatolhatóan vannak elrendezve. A (c) ) hüvelyeket a esolnakot átívelő és az eve­zős előtt elhelyezett (d) kengyel köti egy­mással össze. A (e) hüvelyeken (f) evező­lapátok oly módon vannak megerősítve, hogy azok, a nyíllal jelzett irányban, 90° szög alatt elforgathatok; a teljes vonallal 35 jelzett helyzetből a nyíllal ellentétes irányban azonban nem fordulnak el. Ha az evezős a (d) kengyelt (I) nyíl irányá­ban mozgatja, akkor az (f) lapátok a raj­zon teljes vonallal feltüntetett helyzetet 40 foglalják el. A kengyelnek ez irányban való, további mozgatása közben az (f) la­pátok a vízre nyomást gyakorolnak úgy, hogy a csolnak az (I) nyíllal ellenkező irányban halad. Ha az evezős a kengyelt 45 visszafelé, vagyis az (I) nyíllal ellenkező irányban mozgatja, akkor viszont a víz gyakorol nyomást az (f) lapátokra, me­lyek a (g) csukló körül elfordulva a pon­tozott vonallal feltüntetett helyzetet fog- 50 lalják el, vagyis a csolnak testéhez si­mulva, nem képeznek ellenállást. Szabadalmi igények: 1. Csolnak, azáltal jellemezve, hogy az evezőlapátok a csolnak két oldalán 55 megerősített, hosszirányú rudakra csúsztathatóan ráhúzott hüvelyhez csuklósan vannak erősítve. 2. Az 1. igényben védett csolnak kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a la- 60 pátok a haladás irányához képest 90°-kal elforgathatok. 3. Az 1—2. igényekben védett csolnak ki­viteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a csolnak két oldalán elrendezett hüve- 65 lyek a esolnakot átívelő kengyel segé­lyével vannak egymással összekötve. 1 rajzláp melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents