92580. lajstromszámú szabadalom • Fénymásoló készülék

Megjelent 193Q . évi április li ó 15-én . MAGTÁR KIRlfcYl ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92580. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. Fénymásolókészülék. Kunstádter Vilmos papírkereskedő Budapest. A bejelentés napja 1926. évi március hó 5-ike. Magyarországi elsőbbsége 1926. évi március hó 30-ika. Az eddig használt fénymásolókészülé­; kéknél a rajzpapírt, valamint a fényérzé­keny papírt hátnlról kellett a készülék belsejébe behelyezni, ami annak kezelését 5 nehézkessé tette, minthogy a rajzlap be­helyezésénél a készüléket homlokoldalára vissza kellett fordítani, ha meg akartunk győződni arról, hogy a rajzlap helyesen van a keretbe betéve. 10 Ez a hátrány kiküszöbölődik a talál­mány szerinti fénymásolókészülék alkal­mazásával, minthogy ennél a rajzlapot elölről helyezzük be a készülékbe. A találmány a csatolt rajzon példakép-15 pen felvett foganatosítási alakjában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a fénymásolókészülék oldalné­zete, a 2. ábra a készülék felülnézete nyitott 20 helyzetben, a felhajtott fedélrész metszet­ben, a 3. ábra a száraz előhívás esetén alkal­mazott előhívószekrény elölnézete, a 4. ábra metszet a 3. ábra E—F vonala 25 mentén, az 5. ábra az előhívószekrény oldalnézete, a 6. ábra metszet a 3. ábra A—B vonala mentén, a 7. ábra pedig metszet a 6. ábra C—D vo-30 nala mentén. A fénymásolókészülék az (a) alaplemez­ből és az e fölé helyezett és szorítókapcsok segélyével rajta megrögzített (b) keretből áll, mely keretbe a (c) üveglap van be-55 fogva. Természetesen üveglap helyett más, az üveghez hasonlóan átlátszó lapot is al­kalmazhatunk. A (b) keretnek egyik széléhez (d) ten­gely van erősítve, mely az (a) alaplemez­tO nek (f) pántjain át van bujtatva, miáltal a keret csuklósan hozzá van erősítve az alaplemezhez, úgyhogy csuklósan felhajt­ható. A (d) tengely két végére a (g) te­kercsrúgók vannak csavarva, melyeknek feszítőereje a (b) keretet az (a) alaplemez- 45> ről fölemelni igyekszik. Az (a) alaplemez a mellső és két oldalsó széle mentén a lépcsősen leugró (h) peremmel bír és ezen peremekre fekszik fel a készülék lezárá­sánál a (b) keret, míg ugyanakkor a (b) 50 keretben levő (c) üveglap magára az (a) alaplemezre fekszik fel. Az alaplemez (h) peremeihez az (i) laposrúgók vannak erő­sítve, melyek a (b) keret leszorításakor összenyomódnak és ezáltal lehetővé teszik, 55 hogy az üveglap hozzászoruljon az (a) alaplemezhez, illetve az arra fektetett ne­mezhez. Természetesen ezek a rúgók le­hetnek a (b) kerethez is hozzáerősítve, ma­guknak a rúgóknak az alakja iis tetszés 60-szerinti lehet anélkül, hogy ezzel a talál­mány lényege megváltoznék. Az (a) alap­lemezen keresztirányban a celluloidból vagy más átlátszó anyagból készült (j) pántok vannak átfektetve, melyek kapocs 65-segélyével az alaplemezre rászoríthatok és a papírnak az alaplemezen való rögzíté­sére szolgálnak. A (b) keretnek két olda­lán ugyancsak (k) szorítókapcsok vannak alkalmazva, melyeknek segélyével az (a) 70-lemezre ráfektetett helyzetében a keret rögzíthető. Ha ezeket a kapcsokat megold­juk, a (g) tekercsrúgók feszítőereje a (b) keretet az (a) lemezről felemeli, úgyhogy a készülék a 2. ábrán látható helyzetbe 75. jut. Ekkor ráfektetjük a rajzpapírt és a fényérzékeny papírt ismert módon az (a) lemezre és a (j) keresztpántok segélyével a papírt az (a) lemezen rögzítjük. Ezután a (b) keretet visszahajtjuk az (a) lemezre 80'

Next

/
Thumbnails
Contents