92540. lajstromszámú szabadalom • Különböző szög alatt beállítható árútartó, föleg üzletek számára

Megjelent 1930. évi április lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93540. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Különböző szög alatt beállítható árutartó, főleg üzletek számára. Karácsonyi Ferenc kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1926. évi február hó 5-ike. Üzletekben gyakran előfordul annak szüksége, hogy főleg dobozos árut, elő­nyösen, a kiszolgáló asztal előtt, a vásárló közönség szemléletére kitegyünk, úgyhogy i az áru a figyelmet magára terelje. Erre a célra eddigelé költséges tartószerkezetek szolgáltak. Evvel szemben a találmány tár­gyát oly árutartó alkotja, mely olcsósága, egyszerű szerkezete és könnyű kezelhető­» sége mellett lehetővé teszi, hogy az árutar­tót különböző szög alatt állítsuk be és ez­által az árut a legmegfelelőbb helyzetben szemléltessük. A találmánybeli árutartó ugyanis, lényegében, csavarok segélyével helytállóan rögzített saroklemezből, ennek egyik szárán forgathatóan ágyazott, cél­szerűen L- vagy T-keresztmetszetű tartód karból, valamint utóbbinak megtámasztá­sára szolgáló, a saroklemez szárán ugyan­csak foroghatóan ágyazott támasztékból áll, mely különböző állása mellett a tartókart más és más szög alatti helyzetében biz­tosítja. A mellékelt rajz a találmánybeli áru­tartó két példaképem foganatosítási alak­ját mutatja be. Az 1. ábra az egyik foganatosítási példa oldalnézete, illetve a saroklemez függőle­ges metszete; a 2. ábra annak felülnézete a saroklemez vízszintes metszete mellett, míg a 3. ábra a másik foganatosítási alaknak oldalnézete. Az 1. és 2. ábrán feltüntetett foganato­sítási alak szerint, a fémlemezből készült saroklemez egyik (a) szára, csavar segé­lyével való felerősítés céljából, (b) lyukak­kal van ellátva, míg a másik (c) száron az előnyösen L-keresztmetszetű (d) tartókar, (e) csap segélyével, foroghatóan van ágyazva. A (d) tartókar egyik szára, a szabad végen, meg van hosszabbítva és e meghosszabbított (f) rész derékszögben meg van hajtva, úgyhogy mint ütköző szerepel, mely a (d) tartókarra helyezett doboz 45 vagy efféle lecsúszását megakadályozza. A saroklemez (c) szárán azonfelül, (g) csap segélyével, a kétkarú (h) emelő van foroghatóan ágyazva, mely a (d) tartókar támasztékául szolgál. Az 1. ábrán feltünte- 50 tett helyzetnél ugyanis a (h) emelőnek derékszögben meghajtott, felső (i) vége ugyanis a (d) tartókart akként támasztja alá, hogy ez vízszintes helyzetben tartatik. Ha azonban a (h) emelőt a rajzon szaggatott 55 vonallal feltüntetett helyzetbe forgatjuk el, akkor a (d) tartókar oly helyzetbe forgat­ható el (szaggatott vonallal ábrázolt hely­zet), mely a vízszintessel 30°-os szöget zár be. Ekkor a (d) tartókart (h) emelőnek 60 derékszögben meghajtott (i) vége, valamint ugyancsak derékszögben meghajtott és fo­gantyú gyanánt szolgáló (k) füle támasztja alá. A (h) emelő elfordulásának határolá­sára a (c) száron kiképezett és derékszög- 65 ben meghajtott (m) orr szolgál. A szemlélésre kiállítandó dobozt két pár­huzamos, alsó éle mentén egy-egy ily áru­tartó támasztja alá, miért is egy jobb és egy bal árutartó alkot egy párt. Ha több 70 dobozt akarunk egymás mellett elrendezni, akkor a közbenső árutartóknak tartókarjait célszerűen T-keresztmetszetíívé képezzük ki, miáltal két szomszédos dobozt egy tartókarral támaszthatunk alá. 75 A 3. ábrán bemutatott foganatosítási példa a fent ismertetett megoldástól csupán annyiban tér el, hogy a (d) tartókar alá­támasztására szolgáló támaszték a sarok­lemez (c) szárán foroghatóan ágyazott (n) 80 «

Next

/
Thumbnails
Contents