92511. lajstromszámú szabadalom • Berendezés és eljárás magok osztályozására

Megjelent 1930. évi április hó 15-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92511. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Berendezés és eljárás magok osztályozására. Seliönviszner Kálmán részvény társasági igazg-ató Budapest. A bejelentés napja 1926. évi augusztus hó 14-ike. Magok osztályozására, így pl. heremag­félék arankamentesítésiére már ajánlották a magvaknak ferde helyzetű lapokra való ejtését s e lapokról való lepattantását, mi-5 mellett a lepattanó magvakat a pattantási helytől különböző távolságokban fogták fel, s ezáltal bizonyos mérvű osztályozást értek el. Az ezen elv alapján eddig szerkesztett osztályozó berendezések azonban távolról 10 sem szolgáltattak kielégítő eredményt, úgy­hogy eddig pl. heremagfélék arankamente­sítésére túlnyomó részt a rendkívül költsé­ges és amellett szintén nem teljesen ki­elégítő eredményeket szolgáltató elektro-15 mágneses berendezéseket használták. A találmány tárgya a fent ismertetett pattantási elven alapuló oly berendezés, mely rendkívül kis erőfogyasztás és arány­lag egyszerű szerkezet mellett úgy a ha-20 sonló elven alapuló, mint az elektromágne­ses osztályozó berendezéseknél lényegesen tökéletesebb eredményeket szolgáltat. A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dája a csatolt rajz 25 1. ábráján vázlatos függélyes metszetben van feltüntetve; 2. ábra egy adagoló metszete. Ezen kiviteli példát heremag aranka­mentesítését célzó üzem eljárásának egyik 80 módjával kapcsolatban ismertetjük. A berendezés (I) jelzésű első részének (1) tároló tölcsérébe kerül az osztályo­zandó, arankás heremag, mely a tölcsér nyakában elrendezett (2) elzárótolóka és 35 (3) szabályozó tolóka megfelelő nyitása után léphet a (4) adogatótölcsérbe, mely­nek aljában pl. rovátkás forgóhenger alak­jában kiképezett (5) adogató juttatja egyen­letes áramban a (6) szitára, melyen át 40 a por lehull s a (7) zsákba gyűl össze, míg a portól mentesített mag a (8) adoga­tóhoz kerül, mely a magokat egyenletes mennyiségben a (9) ejtőszájha juttatja. Az adogatok kiképzése és működési sebessége természetesen a kívánt osztályozásnak meg- 45 felelően választandó meg. A 2. ábrán feltüntetett adagoló az ejtő­száj egész szélességére kiterjedő helytálló (91) lapokból és a lapok (93) szájnyílását elzáró (92) tolóból képezett tölcsérrel bír; 50 a (92) toló pl. forgattyú révén állandó mozgásban van s egyenletesen engedi a magvakat a tölcsérből a (94) lapon a (95) adagolóhenger és a (94) lapnak a (95) hengeren csúszó (97) lemezek közötti sa- 55 rokba. E (98) sarokban kis mérvű mag­készlet halmozódik fel, amelyből az alkotó •mentén végigvonuló s lényegileg egy mag átmérőjének megfelelő szélességű (96) ro­vátkák a (95) henger forgásakor a mag- 60 vakat a (99) nyíl irányában előreviszik. A (100) simítólap csak a rovátkákban nyugvó magvak adagolását engedi meg. A rovátkákból a magvak a (9) szájnyíláson] át a (10) pattantólapra esnek. Az ada- 65 goló ilyen kiképzése mellett minden mag ejtési magassága egyforma s egyik sor mag sem zavarja ejtés közben az előző vagy következő sor pattantását. A (9) ejtőszáj alatt foglal helyet a ma- 70 gában véve ismert, a függélyeshez képest ferde helyzetű (10) pattantólap, melyet a találmány értelmében beállíthatóan ren­dezünk el, pl. azáltal, hogy a függélyes (11) résekben eltolhatóan, elfordíthatóan 75 és rögzíthetően szereljük be, miáltal az ejtési magasságot, vagyis a (9) száj és a (10) pattantólap pattantási helye közti távolsá­got, továbbá a pattantólap lejtésszögét a szükségnek megfelelően módosíthatjuk. 80

Next

/
Thumbnails
Contents