92496. lajstromszámú szabadalom • A felengedést előidéző berendezés hűtőgépeknél használt belső csővekkel ellátott elgőzölögtetők számára

Megjelent 19HO. évi május lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92496. SZÁM. — XVIII/C. OSZTÁLY. A felengedést előidéző berendezés hűtőgépeknél használt, belső csövekkel ellátott elgőzölögtetők számára. Ruhland József főmérnök Mengkofen (Németország-). A bejelentés napja 1925. évi december hó 2-ika. Németországi elsőbbsége 1924. évi december hó 5-ike. Ujabban hűtőgépeknél oly elgőzölögtető­ket alkalmaznak, melyek a forrcsöves kazánokhoz hasonló módon vannak kiké­pezve, vagyis a fenekekkel elzárt köpeny-5 cső és az eme fenekekbe erősített belső csövek közötti térben van az elgőzölögtető közeg (hidegfejlesztő közeg, pl. N. H3 stb.), viszont a belső csövek belülről és esetleg a köpeny kívülről is meleget leadó közeg 10 (hidegtartó közeg, pl. sós víz) által öblít tétnek körül. Ezeknek az elgőzölögtetőknek az a hát­rányuk van, hogy ügyetlen üzemvezetés esetén, a hidegtartó közeg a belső csövek-15 ben annyira befagyhat, hogy annak a belső csövekben való mindennemű áram­lása megszűnik, miáltal az elgőzölögtető hatástalanná válik. Feltétlenül szükséges ilyenkor, hogy a belső csövek tartalma-20 »ak felengedését minél előbb előidézzük. Ezt azáltal érjük el, hogy az elgőzöiögte­tőnek a hidegfejlesztő közeggel való kellő megtöltése mellett, a folyadékbevezetési ós a szívóvezetéket elzárjuk és ezután a 25 köpenyhez meleget, vezetünk. Emellett a készülék belsejében oly hőátvitel megy végbe, hogy a köpeny elgőzölögtető gya liánt, viszont a belső csövek kondenzátor és folyadékhűtő gyanánt hatnak. Ezáltal 30 a hidegtartó közeg a belső csövekben gyorsan felenged és újra keringhet. Ha azonban elegendő hőnek a köpenycső általi bevezetése nem ajánlatos vagy nem lehetséges, pl. midőn a köpeny nincs el 35 gőzölög tető felület gyanánt kihasználva, hanem el van szigetelve, úgy a fent leírt, a felengedést előidéző módszer nem vihető keresztül. Jelen találmány már most az imént említett esetekben is lehetővé teszi a fel- 40 engedés előidézését, amennyiben nem szi­getelt, pótlólagos köpenyielület van elren­dezve, melynek segélyével a felengedés­hez szükséges hőt pl. melegvízzel való permetezés által vezethet jük be. Ez a pótló- 45 lagos felület legelőnyösebben vízszintes, rézsútos vagy függélyes cső alakjával bír, melynek közelítőleg legmélyebb pontja az elgőzölögtetőnek hidegfejleszfő közeget tartalmazó terének legmélyebb pontjával 50 csővezeték útján elzárhatóan van össze­kötve, viszont hasonló módon a csőnek egyik legmagasabb pontja az elgőzölögte­tőnek egy legmagasabb pontjával van ösz­szekötve. A felengedést előidéző cső rendes 55 üzemben olajleválasztó gyanánt szolgál­hat, miért is olajleeresztő csővel van el­látva. A felengedést előidéző művelet pon­tosan olyképen folyik le, mint azt kezdet­ben leírtuk, mimellett azonban elpárolog- 60 tató felület gyanánt a köpenycső helyett a felengedést előidéző cső működik. A hideg­fejlesztőközeg a felengedést előidéző cső ós az elgőzölögtető között erős keringés^ ben van. 65 A mellékelt ábrán ennek a találmány­nak példaképem foganatosítási alakja van feltüntetve. (l)-gyel az elgőzölögtetőnek köpenycsö­vét jelöltük, (2)-vel a belső csöveket, melye- 7 q ken a hidegfejlesztőközeg átáramlik. A (3) csövön át áramlik be a folyadék a szabá­lyozó szeleptől; (4) a folyadék leválasztót tünteti fel és (5)-el a kompresszorhoz ve­zető szí'vóvezetóket jelöltük, (6) az. elgőzö- 75 lögtető készülék alatt lévő, példaképen rézsútosan elrendezett, a felengedést elő­idéző és az olajat leválasztó cső, mely alul

Next

/
Thumbnails
Contents