92475. lajstromszámú szabadalom • Lángzó petroleumlámpák és petroleummeelegítők számára

Megjelent 19HO. évi május lió 234-én. MAGYAR KIRÁLY! SU!UI>AU1I BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92475. SZÁM. — Il/d. OSZTÁLY. Lángzó petróleumlámpák és petroleummelegítők számára. Jourdan Aimé iparos és Guillemaut Pierre mérnök Páris, mint Heury Kléber Páris jogutódja. A bejelentés napja 1926. évi január hó 20-ika. Franciaországi elsőbbsége 1925. évi január hó 21-ike. A kereskedelemben előforduló petró­leum- vagy más folyékony tüzelőanyaggal működő lámpáknál a bél két koncentrikus cső között van vezetve é§ a bél ezen két 5 cső közti gyűrűalakú teret teljesen kitölti oly módon, hogy a láng csakis a lámpa tartójában levő petróleum által táplál­tatik, amely a bél hajszálcsövessége foly­tán feliszívárog. 10 Jelen találmány célja elsősorban a petróleumlámpák vagy melegítők lángzó­ját tökéletesíteni és pedig azáltal, hogy a belet és aunak tartóját oly módon rendez­zük el, hogy a bél nem foglalja el az egész 15 gyűrűalakú teret, amely a csövek között van, úgyhogy a levegő, illetőleg a petró­leumpárák szabadon áramolhatnak a bél körül, ez iitóbbi és a külső cső között. Ily körülmények között a lángot nem-20 csak a petróleum táplálja, amely a bélben felszivárog, hanem a levegő is, amely né­mileg karburáltatik, ami a láng fényerejét és fűtőerejét fokozza, illetőleg a petró­leumfogyasztást csökkenti, ennek folytán 25 a bél vastagsága kisebb lehet mint eddig, hogy kevesebb petróleumot szívjon fel. A találmányt képező lámpa, illetve me­legítő petróleumtartányán egy légbeve­zető nyílás van alkalmazva, amely a le-30 vegőnek a tartányba való beáramlását, annak karburálását és a bél körül való áramlását teszi lehetővé. A béltartó cső a petróleumtartón átmegy és alul nyitott, úgyhogy a levegő ezen cső által is felszí-35 vatik és a lánghoz vezettetik. A találmány végül vonatkozik a lángzó oly kiképzésére, hogy hengeralakú lámpa­üveg alkalmazható, amennyiben a szoká­sos szűkítés a lángzó egy külön alkat­része által képeztetik. A lángzó egy kivi- 40 teli alakjánál a belső cső felső végén egy lyukacsos anyagból készült gyűrű van megerősítve, amellyel a bél érintkezik. Ezen szerkezet célja a belet a lánggal való közvetlen érintkezéstől elvonni, miáltal a 45 bél elégését meggátoljuk. A csatolt rajzon a találmány szerint szerkesztett lángzóval ellátott petróleum­lámpa és melegítő egy példaképpeni kivi­teli alakja van feltüntetve. Az 50 1. és 2. ábra ezen melegítő és lámpa ol­dal-, illetve homloknézete. A 3. ábra a 2. ábra x-—x vonala szerinti metszete nagyobb léptékben. A 4. ábra a lángzó egy változatát mutatja 55 hengeralakú lámpaüveggel, míg az 5. ábra a bél egy különleges elrendezé­sét mutatja. A rajzon feltüntetett kiviteli példánál a melegítőlámpa egy (a) petróleumtar- 60 tánnyal van ellátva, amely a (b) lába­kon áll és (c) fogantyúval van ellátva. A petróleumtartány felső részén egy (d) csőtoldat van kiképezve, amelybe az (e) cső tetszésszerinti módon van beerősítve. 65 Az (e) csőre az (f) karzat van erősítve, amelybe a (g) lámpaüveg van beillesztve. Az (e) cső belsejében központosán a (h) béltartó cső van elrendezve, amelyre az (i) bél van felhúzva; ez utóbbi, amint azt 70 a 3. ábra mutatja, elég vékony, hogy a (h) és az (e) csövek közti gyűrűalakú te­ret ne töltse ki teljesen. Ily módon a levegő, illetve a pétróleum-

Next

/
Thumbnails
Contents