92462. lajstromszámú szabadalom • Férfi harisnyatartó cserélhető és pótolható részekkel

Megjelent 1930 . évi május lu> 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92462. SZÁM. — I/i. OSZTÁLY. Férfiharisnyatartó cserélhető és pótolható részekkel. Hajós Gyula magánzó Budapest. A bejelentés napja 1925. évi november hó 10-ike. A férfi rövid, esetleg hosszú harisnyák megerősítése, illetve szára lecsúszásának megakadályozása oly módon történik, hogy csatra akasztva, rugalmas gumisza-5 laggal függesztetik fel a lábszárra. Az ily harisnyatartó többnyire úgy van készítve, hogy bőr vagy vastag vászonból való, tárcsaszerű darabra, alul, lyraszerű vagy fogazott csat van erősítve, mely a haris-10 nya szárát megfogja. A tárcsaszerű darab felső részére gumiszalag van varrva, mely­nek másik vége horog vagy egyéb meg. erősítő elem segélyével, a. lábszár átöle­lése után, az előbbi tárcsaszerű darab 15 felső részének másik oldalához kapcsolta­tik. A lábszárak különböző vastagságához való alkalmazkodás feszítő csatokkal tör­ténik. Az előbb leírt fajta harisnyatartóknak 20 közös hibája, hogy a gumiszalag kinyú­lása után az egész harisnyatartót el kel] dobni, mert a kinyúlt és így használhatat lanná vált gumiszalag kicserélése bonyo­lult fejtési és újravarrási munkát tesz 25 szükségessé, amit senki sem akar el­végezni ós így a még egyébként értékes részekkel bíró harisnyatartót el kell dobni, Az alább részletezett találmányú ha­risnyatartó azt célozza, hogy a kinyúlt 30 gumiszalag minden varrás, szegecselés vagy bármi néven nevezhető és segédesz­közöket igénylő munka nélkül, pillanatok alatt pótolható s ekkép az egész harisnya, tartó újból használható legyen. 35 A mellékelt rajz 1. ábrája a harisnyatartó példaképen vett foganatosítási alakját bekapcsolt helyzetben ábrázolja. A 2. ábra a harisnyatartó alaplapját, a 3. ábra a gumiszalagot a csattal, a 40 4. ábra a csat nézetét és metszetét csu­kott és HZ 5. ábra ugyanazt nyitott helyzetben áb­rázolja. A találmány tárgya két főrészből áll és 45 pedig: a tárcsaszerű, egy- vagy kétrétegű bőrből vagy egyéb más erős anyagból, ra­gasztás (esetleg körülvarrás) útján össze­erősített, gyors elhasználódásnak ki nem tett (a) alaplap és az alaplaphoz kapcso- 50 lódó (b) gumiszalagból. Az (a) alaplap nagyjából háromszög­alakú legömbölyített csúcsokkal, melynek alsó szögletére van befűzve a harisnya­szár tartására szolgáló lyra vagy más 55 alakú (c) csat a hozzátartozó gombokkal együtt, melyek közé a harisnyaszár lesz becsiptetve, míg a háromszög két felső sarkán a gumiszalag bekapcsolására szol­gáló két (d) horog van oldhatatlanul rög- 60 zítve, illetőleg a bőrbe préselve olyan mó­don, mint a fűzős cipők egyes horgai. A harisnyatartó másik főrésze a gyors kinyúlásnak kitett (b) gumiszalag, mely­nek két végére az (e) csatok jönnek. E 65 csatokba csapágyszerűen illesztett és kis pecekkel forgatható (f) vályú nem lemez­kék (mint a 4. és 5. ábrán látható) foga­zott éle a pecekkel való ráfordítás esetén, a gumiszalagba mélyed és azt fogva 70 tartja. Ilyen módon a gumiszalag a két csattal felszerelve, az első főrész, vagyis a háromszögalakú (a) bőrdarabba préselt két (d) horogba akasztható, illetve kap­csolható, mely célra az (e) csatok lapján 75 látható (g—g) félköralakú kivágások, 311. lyukak szolgálnak. Az (e) csatoknak a (d)

Next

/
Thumbnails
Contents