92429. lajstromszámú szabadalom • Készülék testre öltött öltönydarabokon ugyanazon vízszintes síkban fekvő vonalak kirajzolására

Meg-jelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR RÍRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92429. SZÁM. — I/a. OSZTÁLY. Készülék testre öltött öltönydarabokon ugyanazon vízszintes síkban fekvő vonalak kirajzolására. Országli Imre szabómester Budapest. A bejelentés napja 1926. évi március hó 16-ika. A jelen találmány készülék testre öltött öltönydarabokon, köpenyegeken, körgal­lérokon, kábátokon, szoknyákon és más hasonlókon ugyanazon vízszintes síkban 5 fekvő vonalak kirajzolására, melyet a szabóműhelyben ruhapróbálásnál arra használhatunk fel, hogy a ruhadarab alsó szélét szabatosan úgy jelöljük meg, hogy ez a ruhaszól a padlótól minden helyen 10 ugyanazon magasságban álljon. Ezt a mü­veletet mindezideig a szabó szabad szem­mel és szabad kézzel végezte, minek foly­tán igen gyakran a ruha mellső vagy hátsó része a másik részhez képest rövi 15 debbre vagy hosszabbra készült. A találmány szerinti készülék lényegé­ben egy a padlón vagy más alzaton kö­rülcsúsztatható talpazatban megerősített függélyes rúdon elcsxisztatható és beállí-20 tott helyzetében rögzíthető, rajzoló-krétát tartó szánból áll. A találmány szerinti készülék a rajzon egy példaképeni foganatosítási alakjában részben távlatilag, részben metszetben 25 van bemutatva. Az (a) talpazatban, mely úgy van ala­kítva, hogy a padlón, az asztalon, vagy tetszés szerinti más alzaton körülcsúsztat­ható, egy függélyes (b) rúd van forgatha-30 tóan, de a hosszirányban rögzítve elren­dezve. A rúd felső vége a (c) markolatot hordja. A rúdnak a talpazathoz való rög­zítése a (d) anyával van eszközölve, mely ben a rúd elforoghat. A (d) anya a talpa-35 zathoz csavarok segélyével vagy más mó­don szilárdan van erősítve. A rúdnak a hosszirányban való biztosítására a rúdra húzott (e) pecek vagy gyűrű szolgál, mely a (d) anya egy kivágásában foroghat el. A (b) rúdon egy (f) szán van elcsúsztat- 40 hatóan és beállított helyzetében rögzít­hetően elrendezve. E célból a szánnak a (b) vezetőm (lat körülfogó része egy he­lyen, (g)-nél, lel van hasítva és e hasítás szélei egymáshoz a (h) csavar segélyével 45 közelíthetők, illetve egymástól távolítha­tók. . Az (f) szánon a rajzolókréta befogá­sára egymáshoz (j) csavar segélyéve] közelíthető vagy egymástól távolítható 50 (k) befogó pofák vannak elrendezve. A körülcs úsztatható talpazatban a szánnak csúszópályául szolgáló (b) füg­gélyes rúd mellett egy függélyes (1) mérőléc van elrendezve, hogy a ruhada- 55 rab alsó szélének kirajzolása megadott méretre is eszközölhető legyen. Használatnál a (k) befogó pofák közé szabókrétát erősítünk és a készüléket a (c) fogantyú segélyével a padlón a ruha- 60 darab körül csúsztatjuk, miközben a ki­rajzolást a kréta segélyével a (c) fogantyú ide-oda forgatásával eszközöljük. Szabadalmi igények: Készülék testre öltött köpenyegeken, 65 körgallérokon, kábátokon, szoknyá­kon és más hasonlókon ugyanazon víz­szintes síkban fekvő vonalak kirajzo­lására, jellemezve egy a padlón vagy más alzaton körülcsúsztatható (a) tal- 70 pazatban megerősített függélyes (b) rúdon elcsúsztatható és beállított hely-

Next

/
Thumbnails
Contents