92418. lajstromszámú szabadalom • Felvető zár

Megjelent 193Q. évi május hó 1-én. " MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93418. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Felvető zár. Walter Lipót lakatos Ossarn b/Herzogenburg- (Alsó-Ausztria). A bejelentés napja 1925. évi augusztus hó 14-ike. Ausztriai elsőbbsége 1924. évi augusztus hó 18-ika. A találmány tárgya felvető zár a zár­tokon egyenesen vezetett retesszel, mely kézzel tolható be az ütközőbe. Az ilyen zároknak lakatokkal szemben előnyük, 5 hogy az ütközőt és a retesznek ezen át­járó részét a tok elfedi. A retesz végének hozzáférhető volta azonban azzal a hát­ránnyal jár, hogy a reteszre hiizással vagy ütéssel hatni lehet. A retesznek tehát 10 erőszakos eltolás ellen egész megbízhatóan biztosítva kell lennie, ha nem akarjuk, hogy a lefedéssel elért nagyobb biztonsá­got a zárnak más irányú gyengéje le­rontsa. 15 Ezt a találmány értelmében azzal ér­jük el, hogy a forgékony rekesztő egy­felől alámetszett foggal, másfelől rézsútos oldalfelületű foggal kapaszkodik a retesz­nek egy oldalsó bemetszésébe akként, hogy 20 az alámetszett fog a zár nyitásának a re­teszre való behatás útján végzett meg­kísérlése esetén bevágódik a retesznek húsába. A retesznek a rekesztővel össze­működő bemetszése aránylag sekély lehet, 25 úgyhogy a reteszt nem gyengíti számot­tevően. Másfelől a bemetszésnek oldalsó elrendezése lehetővé teszi a tok magassá­gának teljes kihasználását és a retesznek különösen erős méretezését. 30 A mellékelt rajz a találmánynak kivi­teli példáját tünteti föl. Az 1. és 2. ábrák a zárnak felülnézetei fedő nélkül, a 3. és 4. ábra a zárnak ©Ilii-, illetve oldal-35 nézete, az 5. és 6. ábra pedig a sasókának (ütköző­nek) elül és oldalnézete. Az (1) retesz (a)-nál a (18) zártokban, (b)-nél és (c)-nél pedig a (16, 17) ütközőt 40 befogadó (15) süvegben vezetődik. Oldalsó (21) bemetszésen kívül egész hosszúságá­ban gyengítetlen és átmérője akkora le­het, mint a tok magassága. A (21) bemet­szésbe a (2) rekesztő kapaszkodik ós pedig egyfelől alámetszett (4) foggal, másfelől 45 rézsútos oldalfelületű (14) foggal. A (2) rekesztő (12) csap körül elforoghat és (3) rúgó hatása alatt áll. A rekesztőnek egy nyúlványa (6) pecket tart, amely a zár­nak zárt állapotában a (8) csap körül for- 50 gékony (7) rekesztőnek (10) kivágásába kapaszkodik. A (7) rekesztőnek a kulcs segítségével való elforgatásakor a (6) pe­cek a (10) kivágásból kiszabadul és a (2) rekesztőt a (3) rúgó a 2. ábrán feltüntetett 55 helyzetéből az 1. ábrán feltüntetett hely­zetébe fordítja el, amelyben az a (6) pe­ceknek a (13) kivágásába való bekapaszr kodása folytán rögzítődik. Amint a (4) fog a (21) bemetszésből kiszabadul, műkő- 60 dósbe jut a (11) rúgó és eltolja az (1) re­teszt, míg végül a (14) fog az (5) vállba akad. A 2. ábrából látható, hogy az (5) vállhoz illeszkedő alánietszett (4) fog, ha a nyi- 65 tást a retesznek kihúzása útján kísérlik meg, a retesznek húsába bevágódik. Az (1) reteszre mért ütés hatására a rézsútos oldalfelületű (14) fog lesiklik, minek foly­tán a (4) fog ugyancsak bevágódik. 70 A tokot is megtámadó szerszámmal való nyitási kísérlet ellen a zárat (20) védő­burokkal (4. ábra) biztosíthatjuk, amely p. o. az ajtóvasalásba lehet eerősítve és a zártokot befoglalja. 75 Szabadalmi igény: Felvetőzár a zártokban egyenesen veze­tett retesszel, mely kézzel tolható be az

Next

/
Thumbnails
Contents