92406. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes rajzeszköz

Megjelent 1930. évi május lió 1 -<v n. MAGYAR KIRÁLYI jnggft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92406. SZÁM. IXil/b. OSZTÁLY. Egyetemes rajzeszköz. Maurer Mihály műszaki tisztviselő Spisska Nova Ves. A bejelentés napja 1926. évi április hó 16-ika. Ausztriai elsőbbsége 1925. évi október hó 19-ike. Az eddig használt különböző típusú há­romszögekkel és egyéb rajzeszközökkel csak előre megbatározott, pl. 30, 45, 60, 90 stb. foknyi szöghaj l ássál bíró egyenese-5 ket lehetett húzni és ha ezektől eltérő haj­lással bíró egyenesek húzására volt szük­ség, akkor a megfelelő hajlásszöget előbb külön szögmérővel be kellett állítani, ami a rajzolást körülményessé tette. Ezzel 10 szemben, a találmány tárgya oly rajzesz­köz, melynél a vonalzók tetszés szerinti hajlásszögre a legpontosabban beállítha­tók és vele minden segédeszköz haszná­lata és segédszerkesztés nélkül bármely 15 hajlásszögben csatlakozó egyenesek bár­mikor rajzolhatok. Ezenkívül ugyanezen rajzeszköz segélyével ugyancsak tetszés szerinti hajlásszöggel bíró, egymástól egyenlő távolságra fekvő párhuzamos vo-20 nalaík, úgynevezett sraffirozások is köny­nyen rajzolhatok. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 25 1. ábra a rajzeszköz összecsukott hely­zetbea, a 2. ábra a rajzieszköz derékszög alatt szétnyitott helyzetben, a 3. ábra pedig a sraffirozásra beállított Í0 rajzeszköz. A rajzeszköz az (a) csuklópontban egy­máshoz erősített és ezen pont körül egy­máshoz képest elforgatható (b, c) vonal­zókból áll. A (b) vonalzó végén a 0°-tól 15 90°4g terjedő fokbeosztással ellátott és körívalaikú kerülettel bíró (d) lemez van megerősítve oly módon, hogy a körívnek középpontja az (a) csuklópontba van he­lyezve. A (c) vonalzónak az (a) vonalzó­;o hoz csatlakozó vége körív alakban homo­rúra ki van vágva, úgyhogy a (c) vonalzó homorú vége pontosan hozzásimul a (d) lemez körívalakú kerületéhez, A (b, c) vonalzóknak összefogására a kivágások­kal ellátott (f) lemez van alkalmazva, 45 mely egyrészt a (c) vonalzóhoz van erő­sítve, másrészt pedig az (a) csuklópont­ban a (b) vonalzóhoz van kapcsolva. Szük­ség esetén a vonalzók hátlapján is lehet ilyen összefogó lemezt alkalmazni. Az (f) 50 lemez a beállított fokokat jelző (o) muta­tóval, valamint noninszos fokbeosztással van ellátva. A (b) vonalzónak belső szélé­hez a (g) lemez van erősítve, mely a kör­ívalakú (h) vezetőhoronnyal van ellátva. 55 Ebbe a vezetőhoronyba a csavaros fejjel bíró (i) csap van belehelyezve, mely az egyik végével (c) vonalzóhoz forgatha­tóan hozzákapcsolt, célszerűen ívalakban görbített (j) karnak szabad végére van rá- 60 erősítve és amely a csavaros fej segélyé­vel bármely helyzetében rögzíthető. Az (f) lemezre, vagy pedig közvetlenül a (c) vonalzóra az anak élére keresztirányban álló (k) vezetősín van erősítve és ebbe a 65 hosszirányú hasítékkal ellátott (1) mutató van a (c) vonalzó élére keresztirányban elcsúsztathatóan behelyezve. Az (1) mu­tató helyzetének rögzítésére az (n) csavar van alkalmazva. A rajzeszközhöz tartó- 70 zik, de attól különállóan készül az (m) segédvonialzó, mely akiár rögzítőcsavaroík­kal, illetve csapokkal vagy tetszés szerinti bármely más megerősítő szerkezettel van ellátva, melynek segélyével bármely 75 egyéb vonalzón elcsúsztatható módon megerősíthető. Erre a segédvonalzóra, a vonalzó élére keresztirányban egymástól egyenlő távolságban, egymással párhuza­mos vonalak vannak rajzolva és pedig 80

Next

/
Thumbnails
Contents