92380. lajstromszámú szabadalom • Gőzfejlesztővel kapcsolt és vele közösen befalazott lepároló üst

Megjelent 193Q . évi május hó 351 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92380. SZÁM. — IV/b. OSZTÁLY. Gőzfejlesztővel kapcsolt és vele közösen befalazott lepároló üst. Weymann Erwin a Reichenberg-er Károly cég- műszaki vezetője Budapest. A bejelentés napja 1925. évi május hó 1-je. A szesz főzésénél használt lepároló ké­szülékek az átalányozási adórendszer fel­hagyásával és a szeszmérőgéppel való kapcsolásuk folytán, gazdasági szempont-5 ból már nem felelnek meg a mai kor követelményének, amikor a modern ipar legfontosabb kérdése az energia gazdál­kodása lett. Ezeket a régi készülékeket, szerkeszté-0 sük elve alapján, 5 csoportba foglal­hatjuk. 1. Kisüstök közvetlen lángtüzeléssel.. Ezeknek hátránya, hogy a cefre könnyen odakozmál, miáltal a párlat elromlik és .5 a rézüst is tönkremegy. 2. Kavaró szerkezettel ellátott kisüstök, ahol az odakozmásodás veszélyét kavaró szerkezettel igyekeznek elhárítani, ami ha kellő óvatossággal dolgoznak, sikerül is, íO de a készülék mechanikai meghajtása több esetben gondot okoz és kézi erőre szorul. Törköly főzésére az ily kavaró­művel felszerelt készülék nem használ­ható. 15 3. Vízfürdős lepároló üstök. Szakaszos működésük következtében a hőenergia kihasználása nagyon rossz, mert minden töltés után a vizet kell először felmelegí­teniük, miáltal a lepárlás is hosszadal­iO mas. Kellő óvatosság híjján, könnyen robbanás állhat elő. 4. Braun-féle szab. üst, mely a vízfürdős üstök tökéleteseített alakja, jellemezve az által, hogy a vízfürdőben fejlődött 35 gőzöket a cefrébe vezeti, ami által a le­párlás folyamatát meggyorsítja, de gyak­ran előfordul, hogy lehűlés következté­ben a cefrét a lepárló üstből a vízfürdőbe szívja, ami által a kozmásodás veszélye ismét beáll. A készülék nehezen tisztít- 40 ható s így a gőzbevezető cső eldugulása robbanást okozhat. 5. Gőzkazással kapcsolt lepárolók, me­lyek úgy vannak szerkesztve, hogy a le­pároló üsttől külön álló gőzkazánban 45 gőzt fejlesztenek és a kazánban fejlődött gőzt vezetik a lepároló üstbe és használ­ják fel a cefre lepárlásra. Ezzel a kivitellel a kozmásodás tényleg elkerülhető, azonban eltekintve azon kö- 50 rül ményektö'l, amiket a gőzkazánnal járó ipartörvények által előírt rendszabályok­kal okoznak, energiagazdálkodás szem­pontjából ezek a készülékek nem kielé­gítők, mert a gőzfejlesztéshez használt 55 tüzelő anyag caloricus energiáját csakis gőzfejlesztésre használjuk. A gőzt a távo­labb álló kazánból csöveken, energia­veszteség mellett, vezetjük és a füstgázok hőenergiáját a kéményen kibocsátjuk. 60 Ezeken a hátrányokon segítettem az aláb­biakban leírt lepároló szerkezetemmel (lásd műszaki leírás). Az így megépített készülék előnyei: 1. A cefre gyors lepárlása azáltal, hogy 65 az üstöt kívülről és belülről is melegítjük. 2. A gyors lepárlás mellett a kozmáso­dás elhárítása azáltal, hogy a füstgázo­kat a gőzfejlesztőben lehűtve hozzuk a lepárló üsttel érintkezésbe. 70 3. Tökéletes energiakihasználás a koz­másodás lehetőségének elkerülésével, melynek lényege abban áll, hogy a tüzelő­anyagnak magas temperaturájú égéstér-

Next

/
Thumbnails
Contents