92360. lajstromszámú szabadalom • Hajtóberendezés hímző-, öültögető- és varrőgépekhez vagy aeffélékhez, melynek révén a gép a hajtással együtt könnyen szállítható

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92360. SZÁM. — l/g. OSZTÁLY. Hajtóberendezés himző-, öltögető- és varrógépekhez vagy effélékhez, melynek révén a gép a hajtással együtt könnyen szállítható. Weigrl Ottó igazgató Brünn. A bejelentés napja 1926. évi április hó 20-ika. Az eddigi himző- és öltögetőgépeket rendszerint mint az asztalra szabadon he­lyezhető készüléket hozzák forgalomba, mit azután kézzel működtetnek, vagy pe-5 dig a gép meghajtására a szokásos varró­gópállványt használják, melyről azonban a reászerelt varrógép természetesen előze­tesein eltávolítandó. A huzamosabb ideig tartó, kézzel való 10 hajtás fárasztó és lassú, másrészt pedig a varrógépnek állványáról való eltávolí­tása körülményes és azonfelül az öltögető­gép meghajtása céljából a hajtószíjat a helyes hosszra kell beállítani. 15 Minthogy az öltögető- és himző gép fe­hérnemű, harisnyák és effélék kijavítá­sára majdnem minden háztartásban nél­külözhetetlenné vált, kívánatos, hogy a gép bármikor kéznél legyen, hogy to-20 vábbá útra vagy nyaralóba magunkkal vihető legyen. A gépnek egy a hajtószer­kezetet hordó állványon való szilárd el­rendezése tehát nem vált be már azért sem, mert ez nagy férőhelyet igényel és 25 nehezen szállítható. Oly szerkezeti megoldásra van tehát szükség, mimellett a gép a hajtószerkezet­tel együtt könnyen szállítható és időrabló kezelés nélkül használatra kész helyzetbe 80 hozható. Ezt jelen találmány értelmében azáltal érjük el, hogy a gépet használatán kívül egy hordozható szekrényben rendezzük el, melyben egy lenghető lábító és utóbbi 35 által működtetett lendítőkerék van ágyazva, melynek tengelyéről a szek­rényből használat céljából kiemelt és tet­szés szerinti alátétre helyezett gépet haj­lékony tengely, szíjhajtás vagy efféle út­ján meghajthatjuk. 40 A gép asztallapjául célszerűen a szek­rény fedőlapját használhatjuk fel, mely esetben utóbbi leemelhető és kellő magas­ságban a szekrény fölött ezen rögzíthető. A mellékelt rajzon a találmány tárgya 45 két példaképeni foganatosítási alakban van feltüntetve és pedig az 1. és 2. ábrák a hordozható szekrény belsejét mutatják elülnézetben és oldalné­zetben, míg a 50 3. ábrán a gép használati helyzetben látható. A 4. ábra végül a berendezés egy másik foganatosítási alakjának elülnézete. Az (1) kézifogantyúval ellátott (A) 55 szekrény (2) fenekén megerősített (3) tus­kókban az (5) lábító (4) csapjai forogha­tóan vannak ágyazva és a lábító a (6) hajtórúd segélyével az egyik (7) oldal falon ágyazott (8) lendítőkereket hozza 60 forgásba (1. ábra). A lendítőkerék zsinór­korong módjára van kiképezve, mely kör­keresztmetszetű szíj segélyével a (9) fe­szítőkorong közbeiktatása mellett az ugyancsak a (7) oldalfalon ágyazott (10) 65 koronggal van összekötve, mely a (7) fa­lon keresztülhatoló és kiálló (11) forgás­csapra van félékéivé. Az (A) szekrénynek kihúzható, mellső (12) fala van (2. ábra), hogy az (5) lábítót lábbal működtethes- 70 sük, hogy továbbá a (B) gépet a szek­rénybe behelyezhessük, illetve ebből ki­emelhessük. A gép használaton kívül a szekrényben foglal helyet, miként ez az 1. ábrán teljes, 75 a 2. ábrán pedig szaggatott vonallal fel

Next

/
Thumbnails
Contents