92341. lajstromszámú szabadalom • Gép cikóriagyökér aprítására

Megjelent 1930. évi május hó 1 -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92341. SZÁM. — IY/e. OSZTÁLY. Gép cikóriagyökér aprítására. Soeiete Bourgeois & Cie Etablissements Casier-Bourgeois cég Cambrai. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 10-ike. Franciaországi elsőbbsége 1924. évi junius hó 19-ike. A legalább 2—3 cm átmérőjű és 20—40 cm hosszú cikóriagyökereket a pörkölés előtt néhány mm oldalhosszal bíró kis da rabkákra kell elaprítani. A friss és meg-5 lehetősen kemény gyökerek ilyen kis da­rabokra való felaprítása nem egyszerű feladat. A találmány tárgya az aprítást gyorsan és gazdaságosan végző gép. A gépet az jellemzi, hogy a gyökereket 10 előbb keresztirányban menesztjük párhu­zamos kés- vagy fűrészpengék első soro­zata felé, mely a gyökereket szeletekre szabdalja fel; ezen első késsorozatból való kilépésükkor a szeletek egy második kés-15 sorozat hatása alá jutnak, melynek pen­géi az első sorozatéira merőlegesek s köz­vetlen az első sorozat mögött azzal párhu­zamos síkban hatnak, úgyhogy az első so­rozatból kilépő szeletek a második sorozat 20 által négyszögletes keresztmetszetű hasá­bokká apríttatnak fel, melyeket azután egy harmadik penge, melynek síkja merő­leges az első két sorozat síkjára, közvetle­nül az első sorozatból való kilépés után !5 harántirányban aprít fel közelítőleg koc­kás darabkákra. A gép nemcsak cikória, hanem egyéb hasonló természetű anyag felaprítására is alkalmas. 10 Az egyes pengesorozatok tetszés sze­rinti alkalmas módon működtethetők. A gépnek az aprítandó anyaggal való táplálása, az anyagnak a késekhez való menesztése és szorítása különböző alkal-15 mas mechanikus módon történhet. A találmány egy alant részletesebben leírandó egyszerű foganatosítási alakjá­nál az első pengesorozatot azonos síkban egymással váltakozva elrendezett pengék­ből képezett két függélyes pengesorozat 40 alkotja, melyek a pengék hosszirányában váltakozó és egymással ellentétes irányú mozgásokat végeznék. E két pengesorozat közös vezetékeken mozgó egy-egy keret­ben van elrendezve, melyek közül egyik a 45 másikon belül foglal helyet s amely kere­tek közös tengelyen egymáshoz képest 180°-kai elfordított excenterek által mű­ködtetnek. A nagyobbik keret pengesoro­zata a keretben ajtó gyanánt kinyitható 50 részbe van szerelve oly célból, hogy e rész lehajtása után a másik keret pengéi hoz­záférhetők legyenek. A második sorozat egyes pengéi egy közvetlenül az első sorozat pengéinek 55 fokai mögött, e pengék hatósíkjával pár­huzamosan forgó tárcsa egyik oldalára merőlegesen vannak felerősítve; ha e má­sodik sorozat pengéi az első sorozat mö­gött haladnak el, utóbbiakra merőleges 60 helyzetbe jutnak s ezért harántkéseknek neveztetnek. Ugyanezen korong közvetlenül a ha­rántpengék mögött egy aprítópengét hord, mely az első sorozatból kilépő szeleteket, 65 közvetlenül miután azokat a második so­rozat penge hasábokká alakította, az előző két sorozat bemetszéseire merőleges irány­ban mintegy leberetválva, kis kockákra bontja fel. 70 A gépnek cikóriagyökérrel való táplá­lására pl. végtelen heveder szolgál, mely a vágószerszámok előtt elrendezett csa­tornában viszi előre a gyökereket, melyek rajta a haladás irányára merőlegesen fök- 75 szenek. A hevedert befogadó csatorna egy

Next

/
Thumbnails
Contents