92338. lajstromszámú szabadalom • Egyetemleges famegmukáló szerszám asztalosok és műasztalosok részére

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93338. SZÁM. — VIII/c. OSZTÁLY. Egyetemleges famegmunkáló szerszám asztalosok és műasztalosok részére. Roziéi* Honoró faszobrász Marseille. A bejelentés napja 1925. évi november hó 9-ike. Franciaországi elsőbbsége 1924. évi november hó 10-ike. A találmány oly gépre vonatkozik, mely különösen asztalosoknak és műasz­talosoknak azt a lehetőséget nyújtja, hogy otthon, csekély költséggel oly szer-5 számmal rendelkezzenek, mely kevés he­lyet foglal el és használaton kívül álló munkapadon vagy egyszerűen valamely tartón erősíthető meg. Ez a gép kézzel vagy mechanikai úton 10 működtethető és magában foglalja mind­azon berendezéseket, melyek közepes mé­retű fák megmunkálásához szükségesek. A gép működtetése kényelmesebb és gyor­sabb, mint a jelenleg használt multi-15 plex gépeké, mely utóbbiak magas be­szerzési áruk, nagy helyszükségletük folytán és annak következtében, hogy je­lentékeny hajtóerőt igényelnek, csak spe­cialistáknál szerelhetők fel, ami a mecha-20 nikai famegmunkálás jelenleg szokásos módjainál az asztalosokat és műasztalo­sokat nagy kárukra arra kényszeríti, hogy ezen specialistáktól függő viszonyba jus­sanak, a megmunkálandó munkadarabok 25 elszállításával időt veszítsenek és hogy egy kellemetlen munka bosszúságát szen­vedjék el, mely munka kivitele elég gyak­ran elvonatik felügyeletük alól. A találmány szerinti egyetemleges gép 30 mindezen hátrányokat elkerüli. Ez a gép úgy a legkisebb falvakban, mint a leg­nagyobb városokban egyaránt alkalma­zásra találhat. A mellékelt rajz a találmány értelmé-35 ben kiképezett gépnek példaképem foga­natosítási alakját tünteti fel. Az 1. ábra az egész egyetemleges gép oldal­nézetét munkapadon megerősítve mu­tatja. A 2. ábrán ugyanezen gép hátulról nézve 40 látható; ez az ábra a hajtószerkezetet tün­teti fel. A 3. ábra az egyetemleges gép felső ré­szének elölnézete. A 4. ábra a hornyok előállítására szolgáló 45 mozgatható asztallap metszete. Az 5. ábra felülnézetben mutatja a mozgat­ható asztallapot, ahol is az asztallap rög­zítésére és a fa előremozgatására, továbbá a megmunkálás irányát és a lejtést sza- 50 bályozó szerkezetek szakadozott vonalak­kal vannak feltüntetve. A 6. ábra ezen asztallapnak átlóirányú el­mozgatását szemlélteti. Ezen mozgást be­állítható ütközők határolják, melyek a 55 fába (melynek egy darabja ezen ábrán látható) bemetszett hornyok hosszát álla­pítják meg. A 7. ábrán két körfürész beállítható fel­szerelése van feltüntetve, melyek segélyé- 60 vei csapok készíthetők és hasonló munká­latok végezhetők. A 8. ábra a gyaluszerkezetnek és a moz­gatható vezetéknek metszete, mely utóbbi lehetővé teszi a fának tetszőleges szög 65 alatt és különösen a homlokfelületén való gyalulását. A 9. ábra a gyaluszerkezet felülnézete, melyen szakadozott vonalakkal a vezeték­nek azon, derékszög alatti helyzete lát- 70 ható, melyben a fa a homlokfelületen vagy tetszőleges szög alatt gyalulható. Az egyetemleges famegmunkáló gépnek öntöttvasból készült (1) állványa van, mely úgy van alakítva, hogy munkapadra 75 (1. ábra) vagy bármilyen más tartóra gyorsan és kényelmesen felszerelhető. Ez a gép a rajta alkalmazott szerkezetek

Next

/
Thumbnails
Contents