92297. lajstromszámú szabadalom • Kivilágítható reklámbetűk

Megjelent 1S30. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 92297. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. Kivilágítható reklámbetűk. Van g-el G. Viktor oki. mérnök és Keller Róbert részvénytársasági ig-azgató Budapest. A bejelentés napja 1924. évi október hó 24-ike. Ismeretes már reklámfeliratoknak elek­tromos izzótestekkel kivilágított betűkből való előállítása. E célra izzótestekkel sű­rűn kirakott betűket használnak, miért is •) ezeknek beszerzése és üzembentartása, ha sok betűről van szó, tetemes költséggel jár. Azonkívül az ilyfajta betűk nappali megvilágítása mellett ízléstelenek. A találmány e hátrányok megszünteté­) sét célozza, mit azáltal érünk el, hogy minden egyes betű kivilágítására egyet­len fényforrást alkalmazunk és a betű homlokfelületét oly homorú forgásfelü­letté képezzük ki, melynek forgástengelye ; a fényforráson megy keresztül és mely­nek görbületét sin át egyenlet fe­si n aa jezi ki. Ebben az egyenletben (r1 ; r2 ) stb. a homorú felület elemi részecskéinek a fényforrástól való távolságát, míg aa ) stb. az illető felületrészecskék és a hozzá­juk tartózó beeső fénysugár által bezárt szöget jelentik. Ha a homoi'ú felületet ez egyenletnek megfelelően képezzük ki, elérjük, hogy az i egyes betűkön alkalmazott egyetlen fény­forrás a homorú felület minden egyes fe­liiletrészecskéjét, függetlenül ezeknek a fényforrástól való távolságától, egyforma erősséggel világítja meg. I A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképem foganatosítási alakját mutatja be és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán elölnézetben, míg a 3. ábrán a 2. ábra A—B vonala szerint vett keresztmetszetben. A rajzon példaképen feltüntetett (H) betűn csak egy (4) elektromos lámpa van, mely a betűnek középpontjában, a betű legmagasabb csúcsán van elhelyezve. Ha ÍO már most a betű homlokfelületét a fent megadott egyenletnek megfelelő, (2, 3) ho­morú felületté képezzük ki, elérjük, hogy a (4) elektromos lámpa által előidézett megvilágítás a homlokfelület minden 45 egyes részén egyforma erős. Az elektromos lámpákat előnyösen kü­lönböző színre festhetjük, miáltal igen ha­tásos fényeffektusokat érhetünk el. A találmánybeli reklámbetűk pl. sajtó- 50 lás vagy öntés útján igen egyszerű és gazdaságos módon állíthatók elő és to­vábbi előnyük abban nyilvánul meg, hogy üzembiztosak, minthogy egy-egy betű ki­világításához csak egy elektromos lám- 55 pára van szükség, miért is ezek be. és ki­kapcsolásánál aránylag kis szikrák kelet­keznek. Szabadalmi igények: Kivilágítható reklámbetűk, a betű kö- 60 zéppontjában elrendezett egyetlen fény­forrással, jellemezve azáltal, hogy a betű homlokfelülete oly homorú for­gásfelületté van kiképezve, melynek forgástengelye a fényforráson halad át 65 sin 'J-i r'i és melynek görbülete - 2 = ri sin 7.9 egyenletnek felel meg, melyben rx , r2 stb. a felületrészecskéknek a fényfor­rástól való távolságait, olx , a2 stb. pedig

Next

/
Thumbnails
Contents