92262. lajstromszámú szabadalom • Készülék lemért folyadékmennyiségek kiszolgáltatására

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI HIRÓSÁfl SZABADALMI LEÍRÁS 93262. SZÁM. — XVIII/tl. OSZTÁLY. Készülék, lemért folyadékmennyiségek kiszolgáltatására. Asiatic Petroleum Co. Limited Great St. Helens (Anglia). A bejelentés napja 1925. évi november hó 20-ika. Angolországi elsőbbsége 1925. évi április hó 9-ike. A találmány lemért folyadékniennj-isé­gek kiszolgáltatására szolgáló készülékekre vonatkozik, különösen pedig oly petróleum­szivattyúknál alkalmazható, melyek két 5 mérőedénnyel működnek, amelyek fel­váltva folyadékkal töltetnek meg s ame­lyekből a folyadék kiszolgáltatása történik. A jelenleg szokásos petróleumszivattyúk egy részénél nehéz felismerni azt, vájjon 10 a mérőedények egyike vagy másika üres-e, meg van-e töltve vagy töltése folyamatban van-e. Az üveg törékenysége és ama nehézség folytán, melyet az üveghenger és az utób-15 binak a fenekekkel való összeköttetésére szolgáló fémrészek közötti folyadéktömítő kapcsolat létesítése azon tény következté­ben okoz, hogy az üveg és a fém kitérj e­dési együtthatói egymástól különböznek, 20 nem ajánlatos a mérőedényeknek üvegből való előállítása; üvegedény alkalmazása esetén, továbbá meglehetősen nehéz annak új edénnyel való pótlása, minthogy az edény mindkét végén folyadéktömítő kap-25 csolat létesítendő. Egyes esetekben kis üvegablakokat al­kalmaztak, melyeknek egyikén keresztül a tartályból átömlő folyadék látható, míg a másik a fel- és leszálló petróleum látha-30 tóvá tételét célozza. Azonban oly színtelen, átlátszó folyadéknál, mint amilyen a pet­róleum, csupán a folyadék felszínét lehet jól meglátni. Amikor tehát a folyadék tükre éppen elhalad az ablak előtt, a 35 folyadék könnyen észrevehető, ha azon­ban a szivattyút kezelő személy vagy a vevő az ablak előtt elhaladó folyadéktük­röt kifejezetten meg nem figyeli, igen ne­héz, sőt esetleg teljesen lehetetlen fel­ismerni azt, vájjon a tartály tele van-e, 40 avagy üres-e. A találmány főcélja oly üvegfalakkal ellátott tartály létesítése, amelyeken át a folyadék mozgása könnyen követhető, mi­dőn a tartályt megtöltjük vagy kiürítjük, 45 mimellett az üvegfalak kicserélhetők és könnyen pótolhatók. A találmány célszerű, foganatosítási alak­jánál az üvegfalnak ferdén lemetszett szélei, az azt befogadó fémkeretnek pedig 50 megfelelő, fecskefarkalakú vájatai van­nak. Az üvegfal és a keret közötti teret, az üvegfal rögzítése végett, alkalmas ragacs­csal (kittel) töltjük ki. Hogy a kereteket a beléjük helyezett 55 üvegfalakkal együtt könnyen cserélhessük ki és pedig oly módon, hogy midőn vala­mely keretet másikkal pótolunk s ezáltal a tartály térfogata ne szenvedjen változást, evégből az üvegfal belső felülete a keret 60 belső oldalával egy síkban vagy pedig attól pontosan meghatározott távolságban van. Az egész üvegfalat vagy annak egy részét célszerűen recézzük, amikor is a 65 folyadék fel- és leszállása pontosan észre­vehető. A keret belső felülete és a tartályáll­ványnak csatlakozó szélei pontosan van­nak megmunkálva, úgyhogy azok tömi- 70 tőén illenek egymásra, mimellett folyadék­tömítő elzárás elérése céljából akár a keret, akár a tartályállvány horonnyal van ellátva, amelybe alkalmas összenyomható anyagból, mint pl. kaucsukból álló tömi- 75 tést helyezünk. E tömítés célszerűen rugal­mas gumigyűrűből állhat, melyet a ho­ronyban kaucsukoldat segélyével rögzítünk.

Next

/
Thumbnails
Contents