92258. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alacsonyforráspontú szénhidrogéneknek megszakítás nélküli előállítására magas forrpontú szénhidrogénekből

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92258. SZÁM. — IY/i. OSZTÁLY. Eljárás alacsony forrpontú szénhidrogéneknek megszakítás nélküli előállítására magas forrpontú szénhidrogénekhői. Wolf Hermann oki. mérnök Bad-Homburg v. d. Höhe. A bejelentés napja 1926. évi május hó 8-ika. Németországi elsőbbsége 1925. évi május hó 22-ike. Benzinnek közép- vagy nehézolajokból való előállítására szolgáló különböző krakkolási eljárások közül előnyben ré­szesítik azokat az eljárásokat, amelyeknél 5 a keringésben levő olajat nyomás alatt kígyócsövekben hevítik. Ezen eljárásnak nagy hátránya a csö­veknek gyors inkrusztációja szén és sze­nes anyagok által, minek folytán a be­.0 rendezést rövid idő múlva le kell állítani. Ezen hátrányt különböző módokon igye­keztek elhárítani, nevezetesen egyenes bő csövek elrendezésével a bontási kemencé­ben, amelyeknek marókkal való tisztítása .5 nagyon körülményes és sok időt vesz igénybe. Továbbá példaképpen szűrőket építettek be, oly célból, hogy a szenes ré­szecskéket az olajáramból és a visszafolyó részből eltávolítsák vagy pedig rövidebb JO csőrendszert alkalmaztak a bontási kemen­cében, amelyben az olajat csak a bontási hőmérsékletig hevítették és maga a bon­tás szén- és kokszleválás közben egy na­gyobb, a kígyóhoz kapcsolt kazánban (utó­>5 reakcióedény) nyomás alatt megy végbe. Itt rövid ideig tartó folytatólagos üzempe­riódus után meg kell állni és a kokszmasz­szát (18 tonnatöltésenlként) el kell távo­lítani. 50 Feltaláló már most azt találta, hogy a csöveknek és kazánnak eldugulása és in­krusztációja teljesen elhárítható, ha nyo­más alatt például egy kígyórendszerben a bontási kemencében gyors áramlásban lévő 35 bomlási termékeket magas forrpontú szén­hidrogéneknek vagy más alkalmas oldó­szereknek oszlopa alatt engedjük expan­dálni. Alkalmas hőmérsékletek betartása mellett valamennyi mechanikai tisztáta­lanság (szénrészecskék), úgyszintén a 40 kolloidos szén, az összes nagy széntartalmú szénhidrogén és aszfaltos termék, szóval valamennyi anyag, amely a további krak­kolási eljárásnál szenet választ le, oldatba vagy szuszpenzióba megy át, míg a hasz- 45 nálható visszafolyások és benzinek a bon­tási gázokkal együtt gőzalakban a forró oldószeren át desztillálnak és egy külön készülékben frakcionálva kondenzáltai­nak. 50 Az emellett kapott nehéz szénhidrogének visszafolyás gyanánt visszamennek a bon­tási processzusba és már most kokszképző­dés veszélye nélkül bonthatók, miután minden kokszképző résztől meg vannak 55 szabadítva. Ezen munkamenettel elérjük azt a ha­tást, hogy hosszú üzemi periódusokban a kígyók minden inkrusztációja nélkül a bontási folyamatot megszakítás nélkül 60 foganatosíthatjuk. A bontási folyamat to­vábbi meneténél szenet leválasztó testek oldószere gyanánt például magas forr­pontú alifás és célszerűen ciklikus szén­hidrogéneket alkalmazhatunk. Az oldósze- 65 rek a mosóedényben az expandáló bontási termékek által mechanikailag keringésben tarthatók, esetleg kombinációban egy má­sodik edénnyel. Az odavezető útban vagy a keringési 70 vezetékben tetszés szerinti hűtőberendezést alkalmazhatunk, oly célból hogy a kívánt legelőnyösebb hőmérsékleteket betartsuk. Ez a hűtés egy melegkicserélő készülék útján a folyamat számára hasznosítható. 75 Egy lefolyási szifonnal gondoskodunk

Next

/
Thumbnails
Contents