92244. lajstromszámú szabadalom • Berendezés változó töltéssel járó gőzgépek kazánja táplálásának önműködő szabályozására

Megjelent 193Q . évi május li ó 1-én . MAGYAR KIRÁLYI JHn&L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92244. SZÁM. — Y/c. OSZTÁLY. Berendezés változó töltéssel járó gőzgépek kazánja táplálásának önműködő szabályozására. Société d'Exploitation des Pompes Dabeg Pár is, mint Muchka József gyáros wieni lakos jog-utódja. Pótszabadalom a 90182. sz. szabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1924. évi március hó 11-ike. Elsőbbsége 1923. évi április hó 28-ika. A 90182. számú magyar síziábadalom tárgya berendezés változó töltéssel járó gőzgépek, kiváltképen gőzmozdonyok ka­zánja táplálásának önműködő szabályo-5 zására. Ezen szabadalom tárgyánál a szi­vattyú által a kazánba szállított víz­mennyiség a gőzgép töltésétől függően szabályoztatik. A jelen találmány tárgya a törzsszabadalom szerinti találmány to-10 vábbi kiképzése. A szivattyúkat működésük módja sze­rint két főcsoportba lehet beosztani. Az egyik csoportba azok a szivattyúk tartoz­nak, amelyeknél a szállított vízmennyi-15 ség a szivattyú mindenkori üzemi viszo­nyai által kényszermozgásúan meg van határozva; ide tartoznak pl. a dugattyús szivattyúk. Egy, őzen csoporthoz tartozó szivattyú bizonyos üzemi körülmények 20 között, vagyis bizonyos meghatározott fordulatszámnál bizonyos meghatározott vízmennyiséget szállít és ezt a vízmennyi­séget csak az üzemi viszonyok módosí­tása, vagyis a fordulatszám változtatása 25 által lehet változtatni. A második cso­portba azok a szivattyúk tartoznak, me­lyeknek szívó- és nyomóterei iiziem közben állandóan kapcsolatosak egymással és melyeknél a vízszállítás megszakítás nél-30 kiil megy végbe; ilyenek pl. a sugár­szivattyúk (injektorok, ejektorok) és a centrifugáiszivattyúk. A második cso­portba tartozó szivattyúknál, minthogy a víz rajtuk állandóan szabadon folyhátik 85 keresztül, a szállított vízmennyiség szabá­lyozása állandó üzemviszonyok: mellett is lehetséges. Lehetséges a centrifugái­szivattyú vagy a gőzsugárszivattyú által szállított vízmennyiséget az üzemi viszo­nyok megváltoztatása, vagyis a fordulat- 40 szám megváltoztatása nélkül vagy pedig a felszívást eszközlő áramlóközeg belépő nyomásának megváltoztatása nélkül, tisz­tán csak a szivattyú szívó- vagy nyomó­vezetékének nagyobb vagy kisebb mérték- 45 ben eszközölt fojtása által megváltoztatni ós a két vezeték valamelyikének teljes el­zárása által a vízszállítást teljesen szüne­teltetni. A nevezett szivattyúk ezen saját­ságán alapszik a jelen találmány, amely 50 abban áll, hogy a kazántáplálásra az em­lített második csoportba tartozó vala­milyen fajtájú szivattyú alkalmaztatik és a szállított vízmennyiség szabályozását a gőzgép töltésétől függően egy, a szívó- 55 vagy nyomóvezetékbe beépített szabá­lyozó- vagy fojtószerv eszközli. Míg az ismeretes kazántáplálóberende­zéseknél a szivattyú állandó vízmennyi­séget szállít és a vízfölösleget el kell ve- 60 zetnünk, addig a találmány tárgyánál a szivattyú által szállított vízmennyiséget azáltal változtatjuk, hogy a gőzgép ve­zérlőszerkezetének átállításánál a szi­vattyúvezeték keresztmetszete kényszer- 65 művesen növeltetik vagy csökkentetik. A rajzon a találmány tárgyának egy példaképem foganatosítási alakja van be­mutatva, amelynél egy mozdonykazán hidegvíz- és melegvízszivattyú segélyével 70 van táplálva, még pedig hidegvíz­szivattyú gyanánt egy fáradt gőzzel táp-

Next

/
Thumbnails
Contents