92234. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes lépcsőkapcsoló

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 92234. SZÁM. — VII/g'. OSZTÁLY. Egyetemes lépcsős kapcsoló. Hering- Ewald mérnök doktor Müiiclien. A bejelentés napja 1926. évi január hó 27-ike. Váltakozóáramkörökben íinomlépcsős fe­szültségszabályozás céljából transformá­torok használhatók. Hogy ezen szabályo­zás az egész szabályozandó térben áram-5 megszakítás nélkül eszközölhető legyen, eddig a transformator tekercselése vagy oly finomlépcsős részekre osztatott, mint ezt a feszültségszabályozás finomsága igé­nyelte, mimellett igen nagy számú elve-10 zetőhelyet kapunk, vagy pedig a tekercse­lést csak csekély számú durva lépcsőkre osztottuk és a finom szabályozást külön segédtransformatorok segélyével eszkö­zöltük, mely az egyes durva lépcsők men-15 tén párhuzamosan kapcsoltatott. A találmány tárgya oly lépcsős kap­csoló, melynél a transformator tekercse­lése csekély szánni durva lépcsőre van osztva és a durva lépcsők egyikének 20 finomosztása által éretik el a finomszabá­lyozás. Emellett a kapcsoló folyamat elek­tromos és mechanikai szempontból telje­sen egyenletes, anélkül, hogy az áramkör egy pillanatra is megszakíttatnék. 25 Mellékelt rajzon példaképen egy egy­fázisú transformátor takarékkapcsolás­ban, vázlatosan van feltüntetve, azonban ugyanezen vázlat megfelelően többfázisú áramra is érvényes. A tekercselés egy sor 30 hasonló nagjr ságú durva lépcsőből áll, melyek közül az utolsó finom lépcsőkre van osztva. Utóbbi eleje és vége az (A) és (B) csúszódarabok révén a durva lépcsők 1, 2, 3 ... . kapcsolópontjaival összekötte-35 tésbe hozható. A finomlépcsők kapcsoló­pontjai az (a, b, e, d, e, f) kontaktusokkal vannak összekötve, melyeknek mentén (K) forgattyú forgatható és mely cella­kapcsoló módjára elősiető mellékkefével van ellátva. 40 Az új találmányi gondolat abban áll, hogy egy finom lépcső mellőzése által a íinomlépcsőcsoport két egymástól elektro­mosan elkülönített részre osztatik, miáltal következő kapcsolási folyamat lehetséges. 45 A rajzon feltüntetett forgattyúállás mellett az áram útja a következő: Az (1) kapcsolópontból az áram az első durva­lépcsőn és az (A) csúszódarabon keresztül a finomlépcsőkre indul és a (K) forgaty- 50 tyún és (V) fogyasztási helyen keresztül jut vissza az (1) kapcsolópontba. Eszerint az első durva lépcső feszültségéhez két linomlépcső feszültsége adódik. Ha most a (K) forgattyút az óramutató irányában 55 elforgatjuk, akkor elsősorban a feszültség a finomlépcső ihozzácsatlakozása folytán (b) és (c) között növeltetik. Ha a forgaty­tyút tovább forgatjuk, akkor oly hely­zetbe jut, melynél a főkefe még (c) kon- 60 taktuson nyugszik, míg az elősiető mellék­kefe már (d) kontaktust érinti. Ezáltal a fogyasztótestben az áram- és feszültségvi­szonyok nem változnak, azonban most az összes finomlépcsők a második durva- 65 lépcsőhöz párhuzamosan kapcsoltatnak. Emellett a (c) és (d) közötti finomlépcső mellőzése folytán fellépő feszültségkü­lönbség a finomlépcsők összesége és a durvalépcsőfeszültség között rövidzárlat- 70 áramot idéz elő, mely a (K) forgattyú el­lenállása által vétetik fel. Ezen áram azon rövidzárlatárammal egyenlő, mely min­den kontaktus elhagyása alkalmával egy finomlépcső rövidzárásánál lép föl. Mi- 75 helyt a főkefe is állíttatik (d)-re, akkor a

Next

/
Thumbnails
Contents