92228. lajstromszámú szabadalom • Cséve

Megjelent 1930. évi máj us hó 1-én. _ MAGYAR KIRÁLYI jngm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92228. SZÁM. — XIYa/1. OSZTÁLY.. Cséve. Frölilich Ferenc kereskedő Leipzig-Schleussig. A bejelentés napja 1926. évi január bó 25-ike. Ismeretes, hogy a fonal a csévére való feltekercselése alkalmával bizonyos mér­tékben nyújtást szenved, mert a motoláról a forgó cséve által a fonal huzatik, miáltal 5 megfeszített állapotban fut a csévére. Ha a fonal ezen megfeszített, állapotában több vagy kevesebb ideig marad a csévén, akkor többé vagy kevésbbé veszíti el rugalmassá­gát, miáltal tapasztalat szerint a fonal, 10 tartóssága csökkentetik. Eddig ezen liátrány kiküszöbölésére a feltekercselt fonaltestet a tekercs elkészítése után fesztelenítettük oly célból, hogy a fonal eredeti rugalmasságát kapja vissza. Az eddig használt cséve hossz-15 irányában mozgatható betétek vannak al­kalmazva, melyek a cséve belseje felé tol­hatók, úgyhogy a betétek külső átmérője kisebbíttetik, miáltal a csévelest meglazul. Ezen csévék azonban hengeralakban vagy 20 kúpalakban készültek, melynek hátránya, hogy a fonal a csévéről simán le nem gombolyítható és az egyes fonalfekvések összekuszálódnak. A találmány célja ezen hátrányt megszün-25 tetni, mely lényegében abban áll, hogy oly cséve használtatik, mely hosszának leg­nagyobb részében hengeralakú, alsó része pedig kúpalakú és ezen részén lépcsőkkel van ellátva. Azonkívül a csévének sima 30 hengeralakú része valamely anyaggal pl. gumival van borítva, mely érdes felületé­nél fogva hasonló hatást idéz elő, mint a lépcsős felület, úgyhogy a fonal már felgombolyítása alkalmával oly pontos ve-35 zetést kap, hogy a későbbi letekercselés simán és akadálytalanul megy véghez. A cséve pl. hosszirányban hornyokkal van ellátva, melyekben feszítőlécek fog­lalnak helyet. A hornyok a csévének vagy egész hosszának mentén hatolnak a csévén 40 keresztül, vagy csak a kúpalakú részen vannak kiképezve. A feszítőlécek részben a csévében foglalnak helyet, részben pedig a csévéből nyúlnak ki és a borító anyag által vannak körülzárva. Ha a feszítőléce- 45 ket a csévéből kihúzzuk, akkor a borító­anyag összehúzódik és a tekercstest befelé játéktérrel bír, miáltal az egyes fonalréte­gek meglazulnak. Szükséges eszerint, hogy a borítóanyag rugalmas legyen. Minthogy 50 a rugalmasság által előidézett feszültség oly erős nyomást idéz elő, hogy a feszítő­lécek minden nehézség nélkül a csévéből ki nem húzhatók, azoknak előzetes teher­mentesítéséről kell gondoskodni. Ezen ok- 55 nál fogva az erős nyomás és a rugalmas borítás hatása alatt álló feszítőlécek egy feszítőtárcsa segélyével ellenkező irányban tartatnak széjjel. Ha ezen tárcsát eltávolít­juk, akkor a feszítőlécek egymáshoz köze- 60 lednek, úgyhogy minden fáradság nélkül húzhatók ki, miáltal a borítóanyag és ezzel együtt a tekercstest további fesztelenítése éretik el. A rajzon a találmány tárgyának egy 65 példaképeni foganatosítási alakja van fel­tüntetve. Az 1. ábra oldalnézete. A 2. ábra felülnézete, melynél a feszítő­tárcsa el van távolítva. 70 A csévének felső hengeralakú része (a)­val van jelölve, mely a rugalmas anyagból készült (b) testtel van borítva. A csévének alsó kúpalakú része (c)-vel van jelölve, mely lépcsőkkel van ellátva. A cséve orsó- 75

Next

/
Thumbnails
Contents