92224. lajstromszámú szabadalom • Zsebnapóra

Megjelent 1930. évi máj us hó 78-én. _ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92224. SZÁM. — VII/c. OSZTÁLY. Zsebnapóra. Drág-ffy Sándor földbirtokos Érsekvadkert. A bejelentés napja 1925. évi május hó 4-ike. A találmány tárgyát zsebnapóra képezi, amit különösen kirándulások alkalmával lehet előnyösen használni, minthogy ki­csiny helyen, akár mellényzsebben is el-5 fér. Lényege abban van, hogy skálára bocsájtott napsugár mutatja a pontos időt. Előnye, hogy olcsón előállítható, úgy­hogy a szegényebb elemek is beszerezhe­tik, akiknek különben rúgós órára nem 10 telnék. Emellett tanulságos is, minthogy használata közben önkéntelenül is bizo­nyos földrajzi, illetve csillagászati isme­retekre lehet szert tenni. A találmány tárgya, a csatolt rajzon, 15 példaképpen felvett foganatosítási alak jában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a zseb-napóra távlati képe, a 2. ábra a zseb-napóra elölnézete, a 3. ábra a zseb-napóra metszete, a 2. 20 ábra A—B vonala mentén, a 4. ábra a zseb-napóra felülnézete, kite­rített helyzetben, végül az 5. ábra a zseb-napóra belső oldalának nézete, kiterített helyzetben. 25 A zseb-napóra a lapos (a) gyűrűből, valamint az ennek középső részére, for­gathatóan ráhúzott (b) karikából áll. Az (a) gyűrűre a (c) fúrattal ellátott (d) fül van felerősítve, a (b) karika pedig az (f) 30 furattal, valamint a (g) forgatófejjel van ellátva. Az (a) gyűrű palástja kívül körül­belül a kerület egy negyedrészén, gyakor­lati időbeosztással van ellátva és pe­dig a karika egyik szélénél hat beosztás-35 vonal van a január—junius hónapok, a karika másik szélénél pedig, ezekkel csak­nem szemben, hat beosztás vonal van a július—december hónapok számára. Két­két beosztás közötti hely, a hetek számára, négy-négy közre van beosztva. A karika 40 egyik szélén, a (d) fültől távolodóan van­nak a június, május . . . január hónapok, a karika másik szélén pedig, a (d) fültől távolodóan, a július, augusztus . . . decem­ber hónapok jelölve. 45 A karika belső oldalán, átlós irányban, szemben a külső oldal időbeosztásával, ugyancsak a kerületnek körülbelül egy negyedén, gyakorlati, órabeosztás van el­helyezve; és pedig a karika egyik szélén 50 alúlról fölfelé haladva az 1, 2, 3, ... 8 órajelek vannak, ezekkel csaknem szem­ben, kissé eltolva pedig a karika másik szélén, szintén alulról felfelé haladva, a 11, 10 ... 4 órajelek vannak elhelyezve. 55 A karika két szélén, egymáshoz képest eltolva fekvő (11—1), (10—2), (9—3), stb. jeleket egymással egy-egy rézsút haladó beosztás vonal köti össze és a (11—1) beosztás vonal alatt fekszik a (12) óra be- 60 osztás vonala. Az órabeosztás helyén több, a kerülettel párhuzamos beosztás-vonal van elhelyezve a különböző évszakok szá­mára. Az (a) gyűrű palástjának közepén, a kerületnek a (d) fültől számított egyik 65 és pedig azon felében, mely a hónapos időbeosztással van ellátva, a (h) hasíték van kivágva, mely a fültől távolodva szé­lesbedik és e fölé a hasíték fölé van húzva az (f) furattal ellátott (b) karika. A hóna- 70 pok, valamint az órák beosztása kísérleti megállapítások alapján történik és épp így a (d) fülnek elhelyezése is, amit kü­lönböző országokban való használatnál, a csillagászati fekvésnek megfelelően, az 75 (a) gyűrű különböző helyein erősítenek meg. Az (a) gyűrű körülbelül olyan nagy,

Next

/
Thumbnails
Contents