92216. lajstromszámú szabadalom • Sokszorosító berendezés szövegnek (felírások, cimkék stb.) szedésről vagy kliséről palackokra és hasonló tárgyakra való átviteléte

Megjelent 1930. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI J^A SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92216. SZÁM. — IX'e. OSZTÁLY. Sokszorosítóberendezés szövegnek (felírások, címkék, stb.) szedésről vagy kliséről palackokra és hasonló tárgyakra való átvitelére. Sugár Mihály nyomdász Budapest. A bejelentés napja 1923. évi szeptember hó 29-ike. A találmány tárgya oly egyszerű és olcsó készülék, mellyel minden nagyobb szakképzettség nélkül, úgy hengeres, mint hasábos palackokra címkék vagy más 5 felírások nyomtathatólt, illetve átvihetők. E készülék alkalmas továbbá arra is, hogy más tárgyra, mint pl. üveg-, fa­vagy porcellánlapokra, stb. szöveget vagy rajzot vigyünk át. 10 A berendezés áll az (A) alapzatra sze­relt, két oldalt rögzített vezető-fogaslécen gördülhetően elhelyezett, két végén fogas­koszorúval ellátott, gumiburkolattal be­vont (B) hengerbői, melyhez ugyancsak 15 gumival, bevont, kisebb festékező (C) hen­ger van kötve. A (0) henger, az (A) alap zat végére érve, az állandóan forgó s egy festéktartóból táplált (D) acélhengerrel érintkezik, amelyről festékréteget vesz 20 fel. A (B) és (C) hengerek visszafelé gör­dülésekor a, (C) festékezőhenger, az (E) festékkövön áthaladva, a festéket eldör zsöli és az (A) alapzaton elhelyezett (F) szedésformát vagy klisét befestékezi, er-25 ről a festéket a nagy (B) henger leveszi és azt az (A) alapzatra rögzíthetően el­helyezett (G) gumilapra adja le. E műve letet a (B—C) hengerek a pályán kézi erővel eszközlendő ide-oda gördítés által 30 végzik. A (D) acélhenger állandó forga­tása mechanikai erővel történik. Az (A) alapzat (G) gumilap felőli olda­lán (H) félhengert is alkalmazhatunk 11 palackok azonos irányú beállítása céljá-35 ból; ez azonban el is maradhat. A hengeres palack nyomtatása a követ­kezőkép történik: A palackra nyomta­tandó szöveg egyforma és egyenes beál­lításának elérése céljából a palackot köz vetlen a gumilap mellé rögzített félhenger 40 alakti (H) illesztőbe helyezzük és abból, két kézzel, egyenletesen kifejtett nyomás­sal, a palackot a (G) gumilapra már át­vitt levonaton végig gördítjük, mialatt a szöveget a palack felveszi. Ily munkához 45 negatív rajzú klisét vagy rendes nyomdai (F) szedést használunk. Hasábos palac­koknál a (G) gumilap eltávolíttatik és helyébe, megfelelő távolsági beosztással, a palackot magát helyezzük olyformán, 50 hogy most már a (B) henger a nyomandó palack felületén átgördülve közvetlenül a palackra adja le a szöveget. Ez eset­ben az átviendő (F) szöveg vagy [ klisé rajza positiv. Hasonlóképpen végezzünk 55 más sík felületű anyagra való nyomta­tást is. A közvetlen szövegátvitelnél a (B) henger, a nyomtatandó tárgy meg­felelő pontos beállítása után, csak annyit érintkezik a nyomtatandó tárgy felületé- 60 vei, hogy az a szöveget felvegye, amit megfelelő alátétekkel szabályozhatunk s így a legvékonyabb üveglapok is sértet­lenek maradnak. A nyomtatást a nyomtatandó tárgyak- 65 nak a piszoktól és zsiradéktól történt tisz­togatása és szárazra törlése után, minden további preparálás nélkül, jól fedő és gyorsan száradó nyomdai festékkel vé­gezzük. 70 Szabadalmi igény: Sokszorosítóberendezés szövegeknek (fel­írások, címkék, stb.) szedésről vagy kliséről palackokra és hasonló tár­gyakra való átvitelére, jellemezve két- 75

Next

/
Thumbnails
Contents