92199. lajstromszámú szabadalom • Üreges vezetősodrat és eljárás ennek előállítására

Megjelent 193Q. évi május hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 93199. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Üreges vezetősodrat és eljárás ennek előállítására. Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G. Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1925. évi november hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1924. évi december hó 4-ike. Nagy szigetelésvastagságú, magasfeszült­ségű kábeloknál az áramvezetősodratok átmérőjének nem szabad bizonyos érté­ken alul maradnia, ha azt kívánjuk, hogy 5 az áramvezetősodratok felületén, az elek­tromos mezőerősség, a kábel átütési biz­tonságának megengedhető határán belülre essék. Avégett, hogy nagy átmérőjű áram­vezetősodratoknál a vezetőfém tömegét az 0 áramvezetékhez szükségelt mérvre csök­kentsék, olyan kötélkonstrukciókat hasz­nálnak, amelyeknél a belső tér nincs ki­töltve fémmel. Az ilyen kötél üregében levő lélek többnyire egy sodron ycsavar­j ból áll, amelynek belseje vagy üreges ma­rad és a kábel telítése alkalmával' telítő­szerrel telik meg, vagy pedig juta, ken­der vagy más egyéb béllel van kitöltve, amely a kábel telítése alkalmával maga is 0 telítődik a kábelmasszával. A sodronycsavar belsejében lévő üreg, tapasztalat szerint, bél hiányában csak tökéletlenül töltődik meg a kábelmasszá­val, mert részint léghólyagok maradnak 5 vissza, részint pedig a telítést követőleg, a kihűlés alkalmával vákuumterek kép­ződnek, hiszen a telítőmassza, amelynek belső súrlódása a kihűlés folytán erősen felnövekszik, nem tud a belső térbe utána-0 nyomulni. Ezek a hátrányos jelenségek valamivel kisebb mérvben mutatkoznak, ha kanócot használunk mag gyanánt, mert a juta stb. szálai között csupán ki­csiny lég- vagy vákuumterek számára van 5 hely. Magasfeszültségű kábeloknál, az árammeleg befolyására, üzem közben ki­terjed az áramvezetősodrat belső terében levő levegő és a sodrathuzalokon keresz­tüllépve, részben a kötél felületére jut. A 0 belső térben levő vákuumhólyagok, a ká­bel felmelegedése alkalmával folyós te­lítőmasszával telnek meg, aminek ellené­ben viszont új vákuumterek keletkeznek a kötél felületén. Már pedig úgy a lég-, mint a vákuum- 45 terek magasfeszültségű kábeloknál igen ártalmasak az áramvezetősodrat felüle­tén, mert villogó jelenségeket okoznak, amik a kábelszigetelést tönkreteszik. A találmány szerint, mesterségesen nő- 50 veit átmérőjű áramvezetősodratok lelkét úgy állítjuk elő, hogy a magasfeszültségű kábelok réteges papírszigetelése előállítá­sának módjára, húzásnak alávetett papír­sávokat csavaralakban egymás fölé teker- 55 cselünk, úgyhogy egy hengeralakú, tömör papírtest keletkezzék. A tekercselő mű­velet elkezdésének megkönnyítésére a pa­pírsávokat valamely szilárd magra, pl. zsi­nórra, huzalra, huzalpászmára, stb. teker- 60 cselhetjük. A kábel telítése közben a ká­belmasszával az áramvezetősodratok bel­sejét is átitatjuk, amely most egy rétege­zett papírhengert képez, külön maggal, vagy enélkül. A húzásnak alávetetten 65 föltekercselt papírrétegek tömörsége foly­tán, mesterségesen növelt átmérőjű áram­vezetősodratoknak a találmány szerint előállított lelkében nincs hely többé lég­vagy vákuumterek képződéséhez. 70 Iía egy huzalt vagy egy huzalpászmát alkalmazunk a lélek magva gyanánt, ak­kor ez utóbbit a többihez hasonlóan, áram­vezetékül használhatjuk. E magvat to­vábbá vizsgálóvonalul vagy kábelvédő 75 rendszerek segédvezetőjéül is befoghatjuk. Az ily módon szerkesztett áramvezető­sodrat alakja, a már ismeretes koncentri­kus kábelokéval megegyezhetik ugyan, azonban mégis fennáll köztük az a lénye- 80

Next

/
Thumbnails
Contents