92136. lajstromszámú szabadalom • Vasbetontalpgerenda és berendezések a sineknek ezen talpgerendához való rögzítésére

Megjelent 1930. évi május hó 145-én. MAGYAR KIRÁLYI ^KguL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92136. SZÁM. — Va/'l. OSZTÁLY. Vasbetontalpgerenda és berendezések a síneknek ezen talpgerendához való erősítésére. Rig-hetto Márkus és Zorzi Károly mérnökök Milano. A bejelentés napja 1925. évi május hó 16-ika. Olaszországi elsőbbsége 1924. évi május hó 31-ike. Vasutak, közúti vasutak és máseffélék számára való vasbetontalpgerendák isme­retesek. Ezekhez a sínszálakat kengyelek útján erősítik, melyek a talpgerendát át-5 karolják és melyeknek csavarmenetes vé­gei, valamint az ezekre csavarolt csavar­anyák segélyével a sínlábon szorítólemezek erősíthetők meg. Ismeretes továbbá a talp­gerendák oly alakítása is, mely a kengye-LO leknek a gerenda belső felületével való jó kapcsolódását biztosítja. Az ismert elren­dezések azonban nem engedik meg a sín­távolság változtatását a talpgerenda alak­jának módosítása nélkül. Mindazonáltal a 15 talpgerendáknak egy oly kivitele ismeretes, melynél a gerenda anyagába ágyazott kengyel a szorítólemezekkel, melyeknek nyomtoldata többé-kevésbbé üreges, úgy kapcsolódik, hogy a szorítólemezek kicse­>0 rélése és megfelelő csoportosítása által a síneket oldalt eltolhatjuk és távolságukat szükség szerint beállíthatjuk. Az ismert elrendezésű szorítólemezek a talpgerendán közvetlenül mereven feksze­»5 nek fel, úgyhogy kellő szilárdságú meg­erősítés csak az esetben érhető el, ha ele­gendő mértékben rugalmas hevedert alkal­mazunk. Ezen szorítóhevederek azért is szüksége­!0 sek, hogy a sínnyomás nagyobb felületre oszoljék el, minthogy a vasbetontalpgeren­dák rendszerint nem eléggé tömör és egyenletes szerkezetűek. Ezenfelül azon vasbetonszerkezetek, me-15 lyeknél a nyomtoldatok a síntávolság vál­toztathatása céljából üregesek, már nem eléggé szilárdak, mert az üregek képzése folytán túlságosan gyengíttetnek. A mon­dottakon kívül a talpgerenda — a kengye­leknek megfelelően — túlságosan nagy tö- 40 megűvé válik, ami pedig betonpazarlást jelent. Végül eddig a talpgerendák alsó pe­remeinek a döngölő szerszámok által való megsértését csak azáltal tudták elkerülni, hogy ezen peremeket vassal vértezték, ami 45 azonban nem akadályozta meg azt, hogy a védő szerelvény alatt lévő gerendarészek letörjenek és leváljanak. A találmány már most olyan, rögzítő kengyelekkel ellátott vasbetontalpgeren- 50 dákra vonatkozik, melyeknél ezen hátrá­nyok azáltal vannak elkerülve, hogy a szorítólemezek kettős kiképzésűek és rúgók gyanánt működnek, amennyiben középső részük a talpgerendán a szorítócsavarok- 55 tói jelentékeny távolságban fekszik fel, míg ezen szorítócsavarok a sín megerősítésére szolgáló nyomtoldatok közvetlen közelé­ben vannak elhelyezve. Ezen rugalmas szorítólemezek a nyomóhevederek szüksé- 60 gességének egyik okát kiküszöbölik. Ezen hevederek használatának másik okát is kiküszöbölendő, a talpgerendákat centrifu­gálással állítjuk elő, habár nem hengeresek is, ami azonban nem hátrány, mert ezáltal 65 a peremek és toldatok, melyek igénybe­vételeknek és lökéseknek leginkább vannak kitéve, tömörebbek és szilárdabbak lesznek. Ezen talpgerendák forgó formákban köny­nyen állíthatók elő. 70 A talpgerendán megfelelő kiképzéseket alkalmazunk, melyek a kengyelek jó ka­paszkodását biztosítják, továbbá azok oldal­irányú kitérését meggátolják, emellett azonban megengedik oly elrendezések al- 75 kalmazását, melyek a talpgerendát a dön-

Next

/
Thumbnails
Contents