92118. lajstromszámú szabadalom • Marófej

Megjelent 1930. évi május lió l ő-én. MAGYAR KIRÁLYI jg|JgH| SZAHADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92118. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Marófej. Malomsoky József asztalosárugyár r.-t. Budapest. A bejelentés napja 1925. évi julius hó 25-ike. Az eddig használatban levő marófejek előállításához különleges gépek és gyári berendezések voltak szükségesek, ami azok előállítását és beszerzését jelentékenyen 5 megdrágította. Ezáltal természetesen a marási munka is drágult, annál is inkább, minthogy minden új profil kimarásához új marófejet kellett alkalmazni, aminek beszerzése még időt is vett igénybe és 10 ezzel a munkamenetet lassította. Mind e hátrány kiküszöbölődik a talál­mány tárgyát képező marófej alkalmazá­sával, minthogy ez több részből és pedig vágóéleknek kiképzendő acél prizmákból 15 és ezeknek tartására és összefogására szolgáló fejekből van összetéve, melyek egyszerű gépek segélyével gyárilag olcsón előállítható, a prizmákon a szükséges profil pedig kisebb műhelyekben is, esz-20 tergapad segélyével, házilag elkészíthető. Üj profil használata esetén nem kell, mint eddig, új marófejet alkalmazni, hanem csak új acélprizmákat kell venni és ezekbe az új profilt házilag beléesztergályozni, 25 illetve belégyalulni. A tartófejek úgy vannak kiképezve, hogy a beléjük helye­zett prizmákba esztergált, illetve gyalult profil rögtön hátraesztergáltan helyezke­dik el. 30 A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a vágóéleknek kiképzendő acél­prizmák, befogva oly fejekbe, melyekben 35 a vágóprofil kiesztergályozása eszközöl­hető, metszetben, a 2. ábra az acélprizmák oly fejbe he­lyezve, amelyben hátraesztergáltan he­lyezkednek el és a tulaj donképeni maró-40 fejet alkotják, metszetben, a 3. ábra az 1. ábrának megfelelő távlati kép, a 4. ábra a 2. ábrának megfelelő oldal­nézet, az 5. ábra a prizmák, tartófejeik és azok 45 összefogására szolgáló fej hosszmetszete és résziben nézete, végül pedig a 6. ábra az 5. ábrának megfelelő elől­nézet. A marófej a körgyűrű keresztmetszetű 50 (a, b) tartófejekből és (c) összefogófejből, valamint a (d) acélprizmákból van össze­téve, mely prizmáknak egyik oldala hen­geres felületére van kiképezve. Ügy az (a), mint a (b) tartófejeken hornyok van- 55 nak kivágva, melyek a (d) prizmák be­fogadására szolgálnak. Ezen hornyok az (a) tartófejeken oly módon vannak kiké­pezve, hogy ha a (d) prizmákat beléjük helyezzük, akkor a prizmák hengerfelüle • 60 tein át egy henger voniható, melynek pa­lástja az (a) fej hengerfelületével párhu­zamos lesz, tehát az (a) fej középhosszten­gelye egyúttal a prizmák hengerfelületén át vont közös henger középhossztengelyét 65 is alkotja (1. ábra). A (b) tartófejek hor­nyai ezzel ellentétben oly módon vannak kiképezve, hogy ha a (d) prizmákat belé­jük helyezzük, akkor a prizmák hengeres felületei nem alkotják egy közös henger 70 palástjának a részeit (2. ábra), hanem ke­resztmetszetben tekintve, a prizmák kerü­letének ívelt részeinek képzelt meghosz­szabbításai a (b) fej körkerületét metszik. A (d) prizmák tehát a (b) fejben hátra- 75 esztergáltan helyezkednek el. Az (a), illetve (b) tartófejek és az ezekbe helyezett (d) prizmák összefogására a (c) összefogófej szolgál (5. ábra), mely egyik végén tárcsaszerű (f) peremmel, má- 80

Next

/
Thumbnails
Contents